درک طبیعت انسان

درک طبیعت انسان

اما عیسی را بر ایمانشان اعتماد نبود، زیرا همه را می شناخت و نیازی نداشت کسی درباره انسان چیزی
به او بگویید، زیرا خود می دانست در درون انسان چیست.
– انجیل یوحنا 2: 24 و 25

یک بار بعد از این که گرفتار شرایط نا امید کننده ایی در کلیسا شده بودم، خداوند
توجه مرا به انجیل یوحنا 2: 24 و 25 جلب کرد. او درباره رابطه عیسی با شاگردانش با من
صحبت کرد.

این آیه به روشنی بیان می کند که عیسی به آنها اعتماد نداشت. او با آنها ارتباط داشت
و در کنار آنها زندگی کرده بود، او می دانست آنها بی عیب نیستند. او طبیعت انسان را
شناخته بود و به آنها به شکلی نامتعادل اعتماد نمی کرد. این موضوع باعث شد متوجه شوم
که من در کلیسا اعتمادی که متعلق به خداوند هست را بر روی انسان ها قرار داده ام و برای
همین این شرایط نا امید کننده را برای خودم پدید آورده ام.

اگر ما در روابط انسانی بدون در نظر گرفتن حکمت خدا بسیار جلو بریم، به احتمال
زیاد آسیب خواهیم دید. این بسیار راحت است که در دام افتاده و فکر کنیم که بعضی
انسانها هرگز به ما آسیب نمی زنند، در حالی که با این کار فقط خود را ناامید خواهیم کرد.
ما باید بپذیریم که هیچ کس بی عیب نیست.

خبر خوب این است که خداوند بی عیب و کامل است و هیچ کس را ناامید نمی کند. او
همیشه نیکوست و محبت می کند. اعتمادی را که متعلق به خداوند است هرگز به انسانها
ندهید، بلکه خودتان را به طور کامل در اختیار خداوند قرار دهید و فقط به او که نیکو و بی
نظیر است اعتماد کنید.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، هیچ کس بی عیب نیست، اما تو بی عیب هستی. می خواهم اعتمادم را همیشه بر تو قرار داده،
و باور دارم که ناامید نخواهم شد. امروز آرامش خود را در نیکویی تو یافته ام.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon