لطف مافوق طبیعی خداوند

لطف مافوق طبیعی خداوند

خداوند فقیر می سازد و غنی می گرداند؛ پست می سازد و بر می افرازد.
– اول سموئیل 7:2

فاصله زیادی بین لطف طبیعی و لطف مافوق طبیعی وجود دارد. لطف طبیعی را باید
به دست آورد، اما لطف مافوق طبیعی فیض خداوند است که به صورت هدیه در اختیار ما
قرار می گیرد.

اول سموئیل 7:2 می گوید، )خداوند فقیر می سازد و غنی می گرداند؛ پست می سازد و
بر می افرازد( یک نمونه بسیار خوب از این موضوع را می توان در زندگی استر ملکه یهودی
خشایار شاه مشاهده کرد. خداوند او را از یک شرایط نا مناسب در آورده و تبدیل به ملکه
تمام آن سرزمین کرد. لطف خدا با استر بود، هرکس که او را می دید و حتی پادشاه با دیدن
او تحت تاثیر او قرار می گرفت.

استر از لطف خدا برای نجات خود و مردمش از دست هامان که مردی شیطان صفت
بود استفاده کرد. شاید او وقتی می خواسته به حضور پادشاه برود و در این مورد صحبت
کند با ترس روبرو بوده است. اما استر می دانست که لطف خدا همراه اوست، پس با اعتماد
به خداوند به حضور پادشاه رفت.

ما هم مثل استر باید در آزادیی که از لطف خداوند حاصل می شود زندگی کنیم. به
شرایطی که در زندگی شما به وجود می آید توجه نکنید و به جای آن به لطف خداوند ایمان
داشته باشید.

علیرغم شرایط نا امید کننده ایی که ممکن است داشته باشید، خداوند قادر است سطح
زندگی شما را ارتقا بخشد. اگر زندگی شما در دستان خداوند است، پس نور او هم در
زندگی شما در حال تابیدن است.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، من به لطف طبیعی تکیه نمی کنم. بلکه به جای آن می خواهم در لطف مافوق طبیعی تو
زندگی کنم. وقتی زندگی ام در دستان توست، می دانم که تو آن را سرافراز خواهی نمود.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon