لطف از نوعی دیگر

لطف از نوعی دیگر

«لطف خداوندگارْ خدای ما بر ما باد! عمل دست های ما را برایمان استوار گردان؛ آری، عمل دس تهای ما را استوار گردان. » (مزمور ۹۰ : ۱۷ )

تمایزی بین لطف طبیعی و لطف ماورای طبیعی وجود دارد. لطف طبیعی را می توان کسب کرد، اما لطف ماورای طبیعی چنین نیست.

اگر به قدر کافی و به میزان لازم تلاش کنید، می توانید بیشتر مواقع مردم را دوست داشته باشید و آنها را بپذیرید. اما این پذیرش به همان روشی که به دست آمده، باید حفظ شود. اجبار برای بیان و انجام تمام کارهای درست جهت جلب رضایت مردم، نوعی اسارت است.

اگر ما به جای مردم از خدا پیروی کنیم، او ما را مورد لطف خود قرار خواهد داد. این هدیهٔ فیض اوست و نمی توان آن را به دست آورد. خدا نم یخواهد ما وقت و انرژی خود را صرف تلاش برای کسب لطف او کنیم؛ او می خواهد به سبب آن به او اعتماد کنیم. هنگامی که خدا به ما لطف م یکند، اتفاقات شگفت انگیز آغاز شده و درهای فرصت نیز به رویتان گشوده م یشود. در نهایت به مزایا و برکاتی دست خواهید یافت که نتوانست هاید آنها را به دست آورید و یا شایسته دریافتش هم نبودید.

می توانیم هر روزه برای دریافت لطف ماورای طبیعیِ خدا دعا کنیم. این هدیه ای از جانب خداست که به واسطۀ فیض و از طریق ایمان حاصل می شود. پیش روید و بطلبید و همچنان درخواست کنید و دریافت خواهید کرد!

هنگامی که می دانیم هرآنچه داریم و از آن لذت می بریم، هدیه ای از جانب خدا و نتیجۀ لطف ماورای طبیعی او به ماست، دیگر چیزی باقی نمی ماند جز این که بگوییم: «خداوندا، شکر! »

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon