امید برای زمانهای دشوار

امید برای زمانهای دشوار

ممکن است اتفاقی را نبینید، اما آیا ایمان دارید که خدا در حال حاضر روی چیزهایی در زندگی شما کار میکند؟ آیا باور دارید که او برنامهای برای کمک به فرزندان شما، ازدواج شما، یا چیزهایی که سالها در موردشان دعا کردهاید، دارد؟

با وجود احساس ترس انجامش بده

با وجود احساس ترس انجامش بده

Unshakeable Trust - Farsi اعتماد تزلزل ناپذیر

اعتماد تزلزل ناپذیر

اگر به خاطر فیض خدا نبود

اگر به خاطر فیض خدا نبود

نبردگاه ذهن

نبردگاه ذهن

وحشت-نکن

وحشت نکن

تاجی به عوض خاکستر

تاجی به عوض خاکستر

به آنها بگو دوستشان دارم

به آنها بگو دوستشان دارم

کتاب جویس را بنام٬ به ایشان بگوید من آنها را دوست دارم٬ را بصورت رایگان٬ دانلود نمایید. این کتاب شما را کمک می کند تا سفر تازه خود را با عیسی آغاز کنید.
مهمترین تصمیم

مهمترین تصمیم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon