اگر به خاطر فیض خدا نبود

اگر به خاطر فیض خدا نبود

نبردگاه ذهن

نبردگاه ذهن

وحشت-نکن

وحشت نکن

با وجود احساس ترس انجامش بده

با وجود احساس ترس انجامش بده

تاجی به عوض خاکستر

تاجی به عوض خاکستر

به آنها بگو دوستشان دارم

به آنها بگو دوستشان دارم

مهمترین تصمیم

مهمترین تصمیم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon