شما به خداوند پاسخ گو هستید

شما به خداوند پاسخ گو هستید

پس هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد. – رومیان 12:14

خیلی از مردم هدفی که خدا برای زندگی آنها دارد را پیدا نکرده پس به سمت آن حرکت
نمی کنند زیرا همیشه مشغول جلب رضایت دیگران هستند. جهان ما پر است از انسانهایی
که فکر می کنند می دانند دیگران باید چه کاری انجام داده و چطور زندگی کنند.

اما کتاب مقدس می گوید شما فقط به خدا حساب پس می دهید، و نه کسانی که در
زندگی شما قرار دارند. برای همین هم ما باید هر روز با فیض خداوند زندگی کرده و کاری
را انجام دهیم که موجب خوشنودی او می شود.

آیا به قدر کافی شجاعت دارید که به جای پیروی از مردم، از آنچه مسیح در قلبتان
گذاشته پیروی کنید؟ آیا می توانید حتی وقتی که تمام صداهای در ذهن شما تلاش می کنند
شما را گمراه سازند کماکان بر روی هدفی که عیسی برای شما دارد متمرکز بمانید؟
در این دنیا دو نوع انسان وجود دارد: کسانی که منتظر هستند تا اتفاقی بیافتد و کسانی
که کاری می کنند تا اتفاقی بیافتد. خداوند شما را صدا زده است تا کارهای بزرگی برای
ملکوت او انجام دهید. و هر آنچه برای تحقق بخشیدن به هدفی که برای شما در نظر دارد
احتیاج دارید را برای شما فراهم می کند.

پس زندگی را هدفمند دنبال کنید. منتظر نمانید تا ببینید بقیه چه کاری را انجام می دهند
و بعد هم با پیروی از آنها همان کار را انجام دهید.

خودتان را بر بی انگیزانید، تصمیم بگیرید و حرکت کنید!

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، می خواهم نه برای خشنودی دیگران بلکه برای خشنودی تو زندگی کنم،. می خواهم به
صورت متمرکز در راه هدفی که برای من در نظر داری قدم بردارم. نا امید نخواهم شد بلکه آن گونه
که تو می خواهی هدفمند زندگی خواهم کرد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon