நிைோைப்பிரமோணம் முடிந்தது

இலயசு சிலுடவயில் அடறயப்பை்ை இைம் நகரத்திற்கு ் மீபமாயிருந்தபடியினால், யூதரில் அலநகர் அந்த லமல்விலா த்டத வாசித்தார்கள்; அது எபிசரயு கிலரக்கு லத்தீன் பாடஷகளில் எழுதியிருந்தது. (லயாவான் 19:30)

இலயசு சிலுடவயில் இருந்து லபசிய லபாது, “முடிந்தது!என்றொர் நிைொைெ்பிரமொணம் முடிந்து விை்ைது என்றொர். இப்லபாது, யூை மத குருமொர்கள் மை்டுமல்ல, எல்லா மக்களும் அவருடைய பிர ன்னத்டத அனுபவிக்க முடியும், அவருைன் லப வும், அவருடைய ை்ைை்யைக் லகை்கவும் முடியும் என்று அவர் அர்த்தப்படுத்தினார்.

இலயசு நமக்காக மரிெ்ெைற்கு முன், கைவுளின் வாக்குறுதிகடளப் சபறுவதற்கான ஒலர வழி, ஒரு பரிபூரண, பாவமற்ற வாழ்க்டகடய வாழ்வது (நிைொைெ்பிரமொணை்தின் ெடி), அல்லது பாவத்திற்காக இரத்தம் ெயடக்கெ்ெட ளவண்டும், விலங்குகள் பலி ப லுை்ைெ்ெட ளவண்டும். இலயசு மரித்து, மனிதகுலத்தின் பாவங்களுக்கு தம்முடைய ச ாந்த இரத்தத்தால் அைற்கொன வியலக்கிரைை்யை ச லுத்தியலபாது, ஒவ்சவாரு நபரும் கைவுளின் பிர ன்னத்டத அனுபவிக்க ஒரு வழிடயத் திறந்தார். முடிந்ததுஎன்று இலயசு ச ான்ன லபாது, பயத்டத விை சுதந்திரமான வாழ்க்டகக்கு நம்டம அடழத்தார். விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகளுக்குப் பதிலாக, நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் வழிநைத்தப்பைக்கூடிய ஒன்று. எல்லா லநரத்திலும் எல்லாவற்டறயும் ரியாக ் ச ய்யாத ாதாரண மக்கள் இப்லபாது கைவுளின் முன்னிடலயில் சுதந்திரமாக நுடழய முடியும்.

நிைொைெ்பிரமொணை்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது ை்ைவிலராதம் அல்லது ல ாம்லபறித்தனத்திற்கான அடழப்பு அல்ல. கைவுளின் வார்த்டதடயக் கற்றுக்சகாள்வதும், கைவுளிைமிருந்து லகை்பதும் நம் ஒவ்சவாருவருயடை சபாறுப்பு. ஆதியில் இருந்து அடதத் தான் கைவுள் எப்லபாதுலம விரும்புகிறார்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்டத: கைவுள் உங்கடள லநசிக்கிறார் லமலும் நீங்கள், உங்கள் வாழ்க்டகடய அனுபவிக்க விரும்புகிறார்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon