محبت، احترام می گذارد

محبت، احترام می گذارد

«بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است. » (فیلیپیان ۴: ۵)

محبت، سخاوتمند و ازخودگذشته است. شخصِ خودخواه انتظار دارد همه مانند او باشند و هر آنچه او دوست دارد، دیگران هم دوست داشته باشند، اما محبت، به تفاوت در دیگران احترام م یگذارد.

احترام گذاشتن به حقوق دیگران بسیار مهم است. اگر خدا می خواست همه ما مثل هم باشیم، به هر یک از ما اثر انگشتی متفاوت نم یداد. فکر می کنم این واقعیت، مدرکی کافی بر آفرینش یکسان اما متفاوت ماست. همه اثر انگشت داریم، ولی اثر انگشت ما متفاوت است.

همهٔ ما توانایی، علایق، اهداف متفاوت و انگیز ههای گوناگون در زندگی داریم و مسلماً این فهرست به همین جا ختم نم یشود. همه ما ظاهری متفاوت داریم، قامت، سایز و شکل ما متفاوت است و هر یک منحصربه فرد هستیم.

محبت در کمال احترام، دیگران را آزاد می گذارد تا آن کسی باشند که برای آن خلق شد هاند. آزادی، یکی از بهترین هدایایی است که م یتوانیم به دیگران بدهیم. عیسا برای همین آمد، و محبت به ما اجازه م یدهد که آزادی را به دیگران بدهیم. محبتِ خدا برای ما ب یقیدوشرط است و ما نیز باید یاد بگیریم که دیگران را به همین شکل محبت کنیم. سخاوتمندانه رحم کنیم و همیشه به بهترینها باور داشته باشیم.


محبتِ بی قیدوشرط با از خودگذشتگی، خودخواهان را محبت می کند، سخاوتمندانه به بخیلان می بخشد و همواره ناسپاسان را برکت می دهد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon