Trông Đợi Chúa

Trông Đợi Chúa

Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. THI THIÊN 33:20

Trong xã hội vội vàng và hối hả của chúng ta, kỷ luật thuộc linh về sự trông đợi Chúa thường bị thiếu. Chúng ta muốn có mọi thứ mình muốn và muốn ngay lập tức! Nhưng nếu chúng ta luôn vội vàng, thì chúng ta sẽ đánh mất mối thông công mật thiết với Chúa, là mối thông công cần có thời gian để phát triển. Chúa phán với tấm lòng chúng ta khi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe Ngài.

Ê-li là một người biết bí quyết kiên nhẫn. Sau khi giết các tiên tri Ba-anh, ông đã học được một bài học quý giá về việc trông đợi Chúa. Chúa bảo Ê-li hãy đứng trên một ngọn núi và chờ đợi. Một trận gió lớn thổi đến; sau đó có cơn động đất và một đám lửa, nhưng Chúa không ở trong chúng. Hãy xem 1 Các Vua 19:12: “Sau đám lửa, có [một âm thanh êm dịu và] một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” Chúa phán bằng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ sau trận gió, cơn động đất và đám lửa. Nếu Ê-li thiếu kiên nhẫn trong sự cầu nguyện, ông đã không nghe thấy tiếng Chúa.


Đa-vít cũng đã học cách chờ đợi trong nhà Chúa “suy gẫm, nhìn xem, và cầu hỏi trong đền thờ của Ngài” (Thi Thiên 27:4). Để cầu nguyện hiệu quả, chúng ta có thể chọn kiên nhẫn chờ đợi và lắng nghe Lời Chúa. Chờ đợi và lắng nghe khiến chúng ta không tập trung vào chính mình nhưng vào Chúa, Đấng là câu trả lời cho mọi nhu cầu của chúng ta.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon