Byl jsi zachráněn, abys sloužil

Byl jsi zachráněn, abys sloužil

Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. (Galatským 6,10)

Když začínáš svůj den, požádej Boha, aby ti ukázal, jak můžeš dnes a každý další den pomáhat druhým. Bůh nás zachránil, abychom sloužili jemu i druhým. Adamovi a Evě na počátku věků řekl, aby využili všech svých zdrojů ke službě Bohu a člověku. Skutečně významný člověk je ten, kdo slouží. I vedoucí by měl být vedoucím – tedy služebníkem.

Když se učedníci zeptali Ježíše, který z nich je největší, odpověděl, že kdo chce být velký, musí být služebníkem (viz Matouš 20,26). Chceš se naučit slyšet Boha? Jestli ano, pak ho požádej, aby ti ukázal, komu můžeš pomoct a koho můžeš požehnat. Jestli Boha hledáme jen proto, aby pomohl nám, pak nám toho možná moc neřekne. Jeho záměrem není podporovat nás v našem sobectví. Pokud nám ale opravdu záleží na druhých a snažíme se jim sloužit, často zjišťujeme, že naše problémy byly nadpřirozeně vyřešeny, aniž bychom se museli jakkoli namáhat.

V Božím království je postavení „služebníka“ nejvyšším postavením. Ježíš Kristus nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil (viz Marek 10,45). Sloužit může každý, kdo se rozhodne. Stačí naslouchat druhým, když mluví o svých přáních a potřebách, a hned můžeš začít. Při službě druhým se tvůj vztah s Kristem bude prohlubovat, protože i on je Služebníkem.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Modli se právě teď a zeptej se Boha, co můžeš udělat, abys ještě dnes pomohl někomu jinému. Pak naslouchej jeho tichému, jemnému hlasu, poslechni ho a pusť se do toho.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon