بگذارید حاکم و داور تصمیم بگیرد

بگذارید حاکم و داور تصمیم بگیرد

«صلح مسیح بر دل هایتان حکمفرما باشد؛ زیرا فراخوانده شده اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، و شکرگزار باشید. » (کولسیان ۳: ۱۵ )

پولس در کولسیان ۳: ۱۵ م یگوید این صلح، بسیار شبیه داور یا حکمفرماست، بدین معنا که هر جایی که نیاز به تصمیم گیری است به ما کمک م یکند. این بدان معناست که اگر در مورد تصمیم یا عملی احساس آرامش نمی کنید، آن را انجام ندهید. بگذارید “داور” تصمی مگیری کند. برخی در مورد شغل خود تصمیماتی می گیرند؛ ولی آرامشی در آن مورد ندارند، و سپس تعجب می کنند که چرا نسبت به شغل خود معذب و مضطرب هستند. بسیاری بدون داشتن آرامش، اجناس گران قیمتی را خریداری م یکنند، و هر ماه قسط خریدهای خود را پرداخت م یکنند.

اما ما می توانیم اجازه دهیم آرامی مسیح در د لهای ما حکمفرمایی کند(و مانند داوری دائم عمل نماید) آرامش داشتن اجازه م یدهد با اطمینان در مورد سوالاتی که به ذهن ما خطور می کند، تصمی مگیری کنیم. اگر به دعا و کلام خدا مرتب وقت بدهید، دیدگاه و حکمتی درست نسبت به خداوند خواهید یافت. نیازی نیست از خود بپرسید: این کار را بکنم یا نه؟ تصمیم درستی است یا اشتباه؟ به عنوان فرزند خدا، که در رابطه ای نزدیک با پدر آسمانی زندگی م یکند، قادر خواهید بود آسایش ب هوجودآمده توسط او را تجربه نمایید.


وقتی مطمئن نیستید چه باید بکنید، همیشه از آرامش خود پیروی کنید!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon