تعادل بین کار و آرامی

تعادل بین کار و آرامی

«زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است.” (دوم تیموتائوس ۱: ۷)

هر روز ۲۴ ساعت وقت به ما داده می شود. باید از زمانی که داریم، استفاده کنیم -چگونه حوز ههای مختلف زندگی خود را منظم کنیم و هم هچیز را در افقی مناسب حفظ نماییم. اگر کار ما زیاد است و آرامش نداریم، از تعادل خارج می شویم. به کار اعتیاد پیدا کرده و خسته و درمانده می شویم.

از کار کردن و به سرانجام رساندن کارها حس رضایت به من دست م یدهد. وقت هدردادن یا کارهای بی فایده را دوست ندارم. اما ذاتاً، در زمینهٔ کاری به راحتی از تعادل خارج م یشوم. باید همیشه آگاهانه تصمیم بگیرم که فقط کار نکنم و به استراحت هم برسم. سلامتی و نزدیکی به خدا باید برایم اولویت باشد.

اما شاید در استراحت زیاد هروی کنید و به اندازهٔ کافی کار نکنید. سلیمان به خوبی به این موضوع اشاره م یکند: “… از سُستیِ دست ها، خانه چِکه می کند »(جامعه ۱۰ : ۱۸ ). به عبارت دیگر، کسانی که به اندازهٔ کافی کار نمی کنند، به مشکل برمی خورند. مسائل مالی، زندگی روحانی، دارایی ها، جسم و همه چیز آنها آسیب م یبیند؛ چون کاری که لازم است را انجام نم یدهند تا هم هچیز به نیکویی پیش رود.

از خدا بخواهید به شما کمک کند تا تعادلی مناسب بین کار و استراحت ایجاد نمایید. زمان بگذارید تا کارهای خود را انجام دهید، ولی حتماً از فرصت های خود برای آرامش یافتن و لذت بردن از زمان استراحت استفاده کنید. هر دو مهم هستند. کلید کار، تعادل است!


دعا کنید خدا به شما نشان دهد چگونه قدم به قدم، تعادل را وارد زندگی خود نمایید!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon