در بحران

در بحران

«آنگاه هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت. » (اعمال ۲: ۲۱ )

سال ها پیش، قبل از این که قانونِ کمربند ایمنی فر اگیر شود، یکی از دوستانم همراه پسرش در تقاطعی شلوغ رانندگی می کرد. در سمت مسافر درست بسته نشده بود، و دوستم از پیچی تند عبور کرد و در ماشین باز شد و پسر کوچکش در خیابان شلوغ از ماشین به بیرون پرتاب شد! آخرین چیزی که دوستم دید، چرخ ماشین پشت سری بود که به سمت پسرش حرکت می کرد. تنها توانست بگوید: «عیسا! »

و بعد ایستاد و هراسان به سمت پسرش دوید. در کمال تعجب، پسرش کاملاً سالم بود. اما رانندهٔ پشت سری که نزدیک بود به پسرش بزند، به شدت به هم ریخته بود.

دوستم به او گفت: «ناراحت نباش، حالش خوب است. خدا را شکر که ایستادی! »

آن آقا جواب داد: «نه، اصلاً پایم را روی ترمز نگذاشتم! » کاری از انسان برنم یآمد، ولی نام عیسا فائق آمد و آن پسر زنده ماند. در بحران، نام عیسا را بخوانید. هرچه بیشتر وفاداری او را در زمان نیاز و بحران درک کنیم، بیشتر شاهد قدرت نام او در موقعی تهای مختلف خواهیم بود. هرچه ایمانْ بیشتر پرورش یابد، اعتماد ما رشد م یکند و بیشتر به او نزدیک می شویم.


در نام عیسای مسیح قدرت وجود دارد و بر هر بحرانی که با آن روبه رو می شوید، اثرگذار است.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon