Dar jazyků

Dar jazyků

Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno … druhy jazyků… (1. Korintským 12,8 –10)

Věřící v některých částech Kristova těla jsou známí tím, že používají dary Ducha více než ti, kteří pocházejí z jiného duchovního prostředí. Některé církevní skupiny pravidelně učí o křtu v Duchu svatém a darech Ducha svatého, a často jsou svědky fungování těchto darů. Jiní naopak o tomto tématu nemluví, nebo dokonce věří, že tyto věci dnešním křesťanům nejsou k dispozici. Tyto dary jsou ale jasnou součástí Písma, a proto by je měli studovat a vyhledávat všichni věřící v Ježíše Krista.

Mluvení v jazycích je mluvení v duchovním jazyce, kterému Bůh rozumí, ale mluvčí a ostatní lidé mu rozumět nemusejí. Tento způsob modlitby je užitečný pro soukromou modlitbu a intimní obecenství s Bohem. Je ale prospěšný i ve společenství křesťanů, pokud je ovšem doprovázen duchovním darem výkladu (viz 1. Korintským 14,2 a 27–28).

Ignorování darů Ducha může možná zabránit určitým extrémům nebo případnému zneužití darů, k němuž někdy může dojít. Zároveň ale zavírá dveře nesčetným požehnáním, která jako lidé ve svém každodenním životě zoufale potřebujeme.

Musím se přidat k Pavlovi, který v První epištole Korintským 14,18 píše, že je rád, že mluví v jazycích, a děkuje Bohu za tento dar. Sama se v jazycích modlím hodně, protože mě to duchovně posiluje, přivádí mě to k intimnějšímu vztahu s Bohem a umožňuje mi to jasněji slyšet jeho hlas.

Je zřejmé, že Pavel v jazycích mluvil. Také všech sto dvacet učedníků, kteří byli naplněni Duchem svatým v den Letnic, mluvilo jinými jazyky. Další věřící, kteří přijali křest Duchem svatým, jak je zaznamenáno v knize Skutků, také mluvili v jazycích. Proč bychom tedy ty a já neměli tento dar Ducha používat?


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď otevřený pro dary Ducha svatého a nikdy se nebraň novým věcem od Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon