Praktikujme vděčnost

V každém čase budu dobrořečit Hospodinu. V mých ústech bude ustavičně jeho chvála. Žalm 34,2

Všichni víme, že máme být vděční za všechna požehnání. Bůh nás ve svém Slově vede k děkování. Z vlastních zkušeností všichni dobře víme, že začneme-li skutečně vyvyšovat Boha, je najednou tíha našich břemen snesitelnější a problémy se zdají menší.

David prohlašuje: „V každém čase budu dobrořečit Hospodinu. V mých ústech bude ustavičně jeho chvála… Mnoho zla přichází na spravedlivého, ale Hospodin jej ze všeho vysvobodí“ (Žalm 34,2 a 34,20).

Taková je moc vděčnosti. Nejen že nás vysvobozuje, ale když skončíme s děkováním, najednou vidíme spoustu dalších důvodů k vděčnosti. Proto můžeme znovu začít chválit Boha a oplývat ještě větší vděčností!

Chci vás povzbudit, abyste si udělali čas na děkování. Máme tolik důvodů k vděčnosti, proto se na ně musíme každý den zaměřovat. Všimněte si, jak nás žalmista pobízí: „Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi, na jeho nádvoří s chválami! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu“ (Žalm 100,4).


Můžete se začít modlit

„Drahý Bože, moc vděčnosti je skutečně neuvěřitelná. Děkuji Ti, že mi každý den žehnáš a jednáš v mém životě. Vím, že bez Tebe nemám nic, proto Ti děkuji za dobro, které mi prokazuješ.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon