Chúa Chọn

Chúa Chọn

Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn (cố ý chọn) những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. 1 CÔ-RINH-TÔ 1:27

Khi bạn thấy nản lòng, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã chọn bạn vì mục đích riêng của Ngài, cho dù bạn cảm thấy mình không phải là ứng cử viên sáng giá. Khi Chúa chọn bạn, Ngài đã đặt trước bạn một cánh cửa mở rộng để bạn nhìn thấy ân điển, lòng thương xót và quyền năng vô hạn của Ngài thay đổi cuộc đời bạn.

Khi Chúa sử dụng bất kỳ ai trong chúng ta, mặc dù tất cả chúng ta có thể cảm thấy không đủ tốt và không xứng đáng, thì chúng ta nhận ra rằng nguồn của chúng ta không phải là ở nơi chúng ta nhưng ở nơi Chúa: “[Điều này là] bởi vì sự rồ dại [có nguồn gốc từ] Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối [ra từ] Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:25).

Mỗi chúng ta đều có một định mệnh, và hoàn toàn không có lý do gì để chúng ta không hoàn thành nó. Chúng ta không thể dùng sự yếu đuối của mình để bào chữa, vì Chúa phán rằng sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta (2 Cô-rinh-tô 12:9). Chúng ta không thể lấy quá khứ làm cái cớ, vì Chúa phán với chúng ta qua sứ đồ Phao-lô rằng nếu ai ở trong Đấng Christ, thì ấy là người được dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Hãy dành thời gian và kiểm tra cảm nhận của bạn về chính mình. Bạn thấy mình như thế nào? Bạn có thấy mình được dựng nên mới theo ảnh tượng của Chúa, được sống lại với một cuộc đời hoàn toàn mới đang chờ bạn công bố nhận lãnh nó không?


Mỗi người chúng ta có thể thành công trong việc trở thành mọi điều Chúa muốn chúng ta trở thành.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon