Nhân Đức Thánh Linh Mà Cầu Nguyện

Nhân Đức Thánh Linh Mà Cầu Nguyện

Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập [thành lập] lấy trên nền đức tin rất thánh của mình [tiến bộ, vươn lên như một tòa nhà càng ngày càng cao hơn], và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. GIU-ĐE 20

Giống như Ê-phê-sô 6:18 nói với chúng ta rằng chúng ta phải thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, Giu-đe cũng cho chúng ta biết rằng những lời cầu nguyện của chúng ta phải “nhân Đức Thánh Linh”. Sứ đồ Phao-lô nói trong Rô-ma 8:26 rằng khi chúng ta không biết cách cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh biết cách cầu thay trong sự yếu đuối của chúng ta.

Chính Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta là Đấng khích lệ chúng ta và dẫn dắt chúng ta cầu nguyện. Thay vì trì hoãn, chúng ta có thể học cách vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh ngay khi cảm nhận. Đây là một phần của việc học cách cầu nguyện theo mọi cách và trong mọi lúc, bất kể chúng ta có đang ở đâu và làm gì.

Phương châm của chúng ta có thể giống như trong một bài thánh ca xưa, “Mỗi khi tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh vận hành trong lòng mình, tôi sẽ cầu nguyện.” Nếu chúng ta biết mình có thể cầu nguyện bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, thì chúng ta sẽ không cảm thấy xa Chúa, và chúng ta sẽ không cảm thấy phải đợi đến đúng thời điểm hoặc đúng nơi để cầu nguyện.

Khi được Thánh Linh dẫn dắt, chúng ta có thể biết rằng những lời cầu nguyện của mình đang đến trước ngai Đức Chúa Trời và sẽ được nhậm.


Hãy cầu xin Đức Thánh Linh can thiệp vào mọi việc bạn làm. Ngài là Đấng Giúp Đỡ, và Ngài đang đợi bạn cầu xin.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon