CHÚA DÙNG ĐỦ HẠNG NGƯỜI

Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư, để trang bị các thánh đồ (Ê-phê-sô 4:11-12)

Một trong những cách Chúa phán với chúng ta là qua con người. Đôi khi những người này là bạn bè hay các thành viên gia đình và đôi khi họ là các mục sư, giáo sư, nhà truyền giảng, sứ đồ và tiên tri mà Ngài đặt để trong cuộc đời chúng ta. Chúa ban ơn những người này một cách đặc biệt để giúp đỡ và xây dựng các tín hữu như câu của ngày hôm nay nói nhằm “trang bị các thánh đồ.”

Một trong những ân tứ Chúa ban cho tôi là ân tứ dạy Lời Ngài. Dù ân tứ dạy dỗ của tôi là một phước hạnh lớn lao cho cuộc đời tôi, nhưng thật ra Chúa đặt nó trong tôi vì lợi ích của những người khác. Một số người vì bất kỳ lý do gì quyết định họ không thích tôi, không thích cách tôi dạy hay không tin Chúa đã kêu gọi tôi hầu việc. Khi họ làm điều này, họ dập tắt công việc Thánh Linh có thể làm trong cuộc đời của họ, không phải qua tôi, nhưng qua ân tứ chính Ngài đã chọn để tuôn đổ qua tôi.

Điều này đúng với tôi cũng đúng với những mục sư khác. Chúa đã đặt để các ân tứ quý giá trong họ và sẽ luôn có một số người mở lòng ra với các ân tứ này và những người không mở lòng. Chúng ta nên học để nhận lãnh Lời Chúa từ nhiều người khác nhau. Chúng ta phạm một sai lầm khi chúng ta tập trung quá nhiều vào chiếc bình Chúa chọn sử dụng và không tập trung đủ vào điều Ngài muốn ban cho chúng ta qua chiếc bình đó.

Tôi khích lệ bạn để Chúa phán với bạn qua bất cứ người nào Ngài chọn và không kháng lại một sứ điệp từ Ngài bằng cách khước từ ai đó Ngài sai đến để nói lời Ngài cho bạn.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Hãy học để vui thích nhiều hạng người khác nhau và các ân tứ Chúa đã đặt trong họ vì lợi ích của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon