Khao Khát Chúa Hơn Các Phước Hạnh Của Ngài

Khao Khát Chúa Hơn Các Phước Hạnh Của Ngài

Hê-bơ-rơ 13:5, “Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa: “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!””

Có bao nhiêu người trong chúng ta thực sự nói được, “Tôi không ganh tị với bất cứ ai và không ganh tị với những gì người khác có.

Nếu Chúa ban điều đó cho họ, thì tôi muốn họ vui hưởng nó”?

Lời Chúa nói, Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có…(Hê-bơ-rơ 13:5). Tôi tin Chúa thử chúng ta để xem thử chúng ta có sống như câu này hay không.

Có những lúc Ngài sẽ đặt ai đó trước mặt chúng ta và họ có chính xác thứ mà chúng ta muốn-để xem thử chúng ta sẽ phản ứng ra sao. Cho tới khi chúng ta vượt qua bài thi “Tôi vui cho bạn vì bạn được phước” của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ có hơn những gì ta có hiện tại.

Nếu bạn đã xin Chúa một điều gì đó và Ngài chưa ban cho bạn, hãy chờ đợi và biết chắc rằng Ngài giữ không cho bạn. Ngài chỉ muốn chắc chắn là bạn đã loại bỏ sự ghen tị và bạn để Ngài là ưu tiên hàng đầu của bạn.

Chúa muốn chúng ta thịnh vượng mọi bề. Ngài muốn người ta nhìn thấy sự tốt lành của Ngài và Ngài chăm sóc cho chúng ta tốt như thế nào. Nhưng chúng ta phải khao khát Chúa nhiều hơn các phước hạnh của Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn Ngài chỉ con thấy những lĩnh vực trong đời sống con, nơi con đã nhượng bộ sự ganh tị và tham lam, và giúp con sắp xếp lại các ưu tiên của mình. Con muốn khao khát Ngài hơn là các phước hạnh của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon