Linh Của Sự Làm Con Nuôi

Linh Của Sự Làm Con Nuôi

Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng [bởi Thánh Linh] đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi [Thánh Linh sản sinh quyền làm con], và nhờ đó chúng ta [hạnh phúc] kêu rằng: A-ba! Cha! RÔ-MA 8:15

Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta rằng Đức Thánh Linh là Linh của sự nhận làm con nuôi. Từ làm con nuôi có nghĩa là chúng ta được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời, mặc dù trước đây chúng ta là những người ngoài, không liên hệ gì với Chúa dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta là những tội nhân xa cách Chúa, nhưng Chúa bằng sự thương xót lớn đã cứu, mua chuộc và một lần nữa mang chúng ta lại gần Ngài bởi huyết của Con Ngài.

Chúng ta hiểu việc được nhận làm con nuôi theo ý nghĩa tự nhiên. Chúng ta biết rằng một số trẻ em không có cha mẹ được nhận làm con nuôi bởi những người có chủ ý chọn chúng và coi chúng như con ruột của mình. Thật là một vinh dự khi được chọn một cách có chủ đích bởi những người muốn dành tình yêu thương cho chúng.

Đây chính xác là những gì Chúa đã làm cho chúng ta với tư cách là những tin đồ Đấng Christ. Vì những điều Chúa Giê-su đã làm trên thập tự giá, nên giờ đây chúng ta trở thành một phần đời đời của gia đình Ngài, và Thánh Linh Ngài ngự trong tâm linh chúng ta và kêu cầu cùng Chúa Cha. Chúa Cha đã quyết định trước khi tạo dựng thế gian rằng bất kỳ ai yêu mến Đấng Christ sẽ được Ngài yêu và chấp nhận làm con. Ngài quyết định Ngài sẽ nhận tất cả những ai tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của họ. Chúng ta trở thành người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng thừa kế với Con Ngài, là Chúa Giê-su Christ.


Chính sự nhận biết về mối quan hệ gia đình của chúng ta với Chúa đã cho chúng ta sự dạn dĩ đến trước ngai Đức Chúa Trời và bày tỏ những điều chúng ta cầu xin.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon