Sống Cuộc Đời Phước Hạnh

Sống Cuộc Đời Phước Hạnh

Vậy đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho anh chị em trong cùng gia đình đức tin. Galati 6:10

Tôi tin một trong những dịp tiện lớn lao nhất chúng ta có với tư cách là những Cơ Đốc nhân là tạo ra một sự khác biệt sâu sắc trong đời sống của những người khác. Trong suốt cuộc đời trong chức vụ, Chúa đã cho tôi dịp tiện để chia sẻ sự dạy dỗ từ Lời Chúa với nhiều người cần sự hướng dẫn.

Nhưng tôi không tin đây là một dịp tiện đặc biệt mà Chúa chỉ tạo ra cho tôi. Mỗi người, gồm bạn, có khả năng để ảnh hưởng ai đó. Khi bạn để thời gian vươn tới những người khác và đầu tư vào đời sống của người khác, bạn đang ảnh hưởng thế giới…của bạn và của họ. Galati 6:10 bảo ta phải suy nghĩ để trở thành một nguồn phước cho mọi người mà Chúa khiến cho bạn gặp gỡ. Chúng ta được kêu gọi để trở thành một phước hạnh và xây dựng người khác trong đức tin của họ, để không sợ hãi nhằm vươn tới và nói ra lẽ thật trong tình yêu thương.

Tôi tin Chúa muốn chúng ta còn hơn chỉ là làm người “cưỡi ngựa xem hoa: trong đời sống này. Ngài muốn chúng ta trở thành người thật sự yêu thương người khác và quan tâm đủ để sẵn sàng dốc đổ vào đời sống của họ. Chúng ta cần xây dựng người khác trong Danh Giê-su để họ tăng trưởng và vươn tới càng nhiều người hơn.

Dù bạn có biết hay không, có người đang dõi theo và mong chờ bạn. Người ta được ảnh hưởng bởi cách sống của bạn và họ cần nhìn thấy tình yêu của Chúa trong các hành động hàng ngày của bạn.

Có lúc chúng ta sẽ phạm những lỗi lầm, và khi ta phạm lỗi lầm ta có thể cảm tạ Chúa vì sự tha thứ của Ngài, nhưng ta cũng phải nhận ra rằng nhiều lần chúng ta là bằng cớ duy nhất về Đức Chúa Trời mà một số người nhìn thấy.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, mỗi ngày là một dịp tiện khác mà Ngài ban cho con để vươn ra, chúc phước và ảnh hưởng người khác bằng tình yêu của Ngài. Con muốn sống một cuộc đời hạnh phước cho người khác, chỉ cho họ thấy thế nào là sống một cuộc đời tập chú vào Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon