Uč se z Ježíšových modliteb

Uč se z Ježíšových modliteb

Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. (Lukáš 23,34)

Věřím, že způsob, jak se lidé modlí, a věci, za něž se modlí, prozrazují mnoho o jejich charakteru a duchovní zralosti. Bývaly doby, kdy můj modlitební život nevypovídal o přílišné duchovní zralosti. Ačkoli jsem byla znovuzrozená, naplněná Duchem svatým a vyučovala jsem Boží slovo, mé modlitby byly směšně tělesné. Když jsem se modlila, měla jsem seznam žádostí, o nichž jsem si myslel, že na ně Bůh musí kývnout, abych mohla být šťastná. Ve všech případech šlo o přirozené věci: „Pane, dej, aby má služba rostla. Dej nám nové auto. Udělej to, udělej ono. Ať se Dave změní. Ať se děti začnou chovat lépe,“ a tak dále.

Bůh ke mně promluvil a jednoduše řekl: „Chci, abys začala studovat Ježíšovy a Pavlovy modlitby. Pak si promluvíme o tvém modlitebním životě.“ V Bibli je samozřejmě zapsáno mnoho modliteb, obzvláště v Žalmech. Bůh mě ale vedl, abych se modlila Ježíšovy modlitby, které jsou zaznamenány v evangeliích, a Pavlovy, které jsou v epištolách.

Když jsem se začala modlit tak, jak se modlil Ježíš, zjistila jsem, že opravdu neexistuje mocnější způsob modlitby než modlitba Božího slova. Taková modlitba nám ukazuje, co je pro Boha skutečně důležité. Jedna z Ježíšových modliteb je obsažena v dnešním verši. V Bibli jich najdeme ještě mnohem více, například modlitby, aby Otec posvětil jeho učedníky v pravdě, protože Slovo je pravda (viz Jan 17,17), modlitby za jednotu mezi jeho lidem (viz Jan 17,23) nebo jeho modlitby za Petra: „Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“ (Lukáš 22,32)

Radím ti, aby sis přečetl evangelia a podrobně si všímal, jak se Ježíš modlil. Až pak budeš hovořit s Bohem a naslouchat mu, modli se podobně jako on.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Modli se, aby ti Bůh zjevil svou lásku, abys ji poznal a neustále si ji uvědomoval.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon