Uč se z Pavlových modliteb

Uč se z Pavlových modliteb

… aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého… (Efezským 1,17)

Dnes se chci zaměřit na Pavlovy modlitby. Když jsem četla jeho modlitby v listech Efezským, Filipským a Koloským, bylo mi velmi smutno z toho, jak tělesný byl můj vlastní modlitební život. Jeho modlitby na mě zapůsobily tak mocně, že od té doby už jsem se nikdy nemodlila stejně. Uvědomila jsem si, že Pavel se nikdy nemodlil, aby lidé měli snadný život. Nemodlil se ani za to, aby byli vysvobozeni ze svých problémů. Místo toho se modlil, aby byli schopni s radostí snášet vše, co jim přichází do cesty, aby byli trpěliví, vytrvalí a stali se živým příkladem Boží milosti pro ostatní lidi. Modlil se za věci, které jsou důležité pro Boha. Z vlastní zkušenosti tě mohu ujistit, že když se takto modlíme, Bůh uvolňuje svou nesmírnou moc. Měli bychom se více starat o svůj duchovní stav než o to, abychom získali všechny věci, které chceme.

Dnešní verš je jednou z Pavlových modliteb. Tento verš nás učí modlit se za ducha moudrosti a zjevení – a to by se mělo stát jednou z našich priorit.

Věřím, že prosit Boha o zjevení, duchovní vhled a porozumění je jedna z nejdůležitějších modliteb, jaké se můžeme modlit. Mít zjevení znamená něco „odhalit“. Měli bychom prosit Boha, aby nám odhalil vše, co nám v Kristu patří. Potřebujeme, aby nám zjevil a odhalil pravdy svého Slova, abychom pochopili, jak se modlit za sebe a za druhé. Když nám někdo vypráví o určitém biblickém principu nebo duchovní pravdě, získáváme informaci. Když nám to ale Bůh sám pomůže pochopit, stává se to pro nás zjevením – a zjevení je něco, co činí pravdu tak skutečnou, že nám ji nic nemůže vzít.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Přestaň se modlit modlitby, v nichž Boha o něco prosíš. Místo toho ho požádej, abys dokázal více vnímat jeho přítomnost ve svém životě.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon