Ân Điển Được Làm Sứ Giả Của Chúa

Ân Điển Được Làm Sứ Giả Của Chúa

Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi [với tư cách là đại diện của Đấng Christ] nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. 2 CÔ-RINH-TÔ 5:20

Một lần nọ, khi tôi đang đọc về một người nổi tiếng và đức tin vĩ đại của ông ấy, tôi ấn tượng sâu sắc với tất cả những điều kỳ diệu mà ông đã làm trong chức vụ của mình. Tôi nghĩ, Chúa ơi, con biết con được kêu gọi, nhưng con không thể làm những điều như thế. Ngay lập tức, tôi cảm thấy Chúa phán trong lòng mình: “Tại sao không? Con không phải là một sự hỗn độn cũng giống như bao người khác hay sao?

Bạn thấy đấy, chúng ta thường thấy điều ngược lại. Chúng ta nghĩ rằng Chúa đang tìm kiếm những người “có tất cả”. Nhưng không đúng. Lời Chúa nói rằng Đức Chúa Trời trong ân điển và ơn của Ngài chọn những điều yếu đuối và ngu xuẩn của thế gian để làm bối rối những người khôn ngoan (1 Cô-rinh-tô 1:27). Ngài tìm kiếm những người hạ mình để Ngài thực hiện ý muốn của Ngài qua họ.

Nếu bạn cẩn thận không trở nên kiêu ngạo, thì Chúa có thể sử dụng bạn một cách mạnh mẽ như bất kỳ người nam và người nữ vĩ đại nào khác của Chúa. Ngài không chọn chúng ta vì chúng ta có khả năng, mà đơn giản vì chúng ta sẵn sàng. Đây là một phần ân điển và ân huệ của Đức Chúa Trời mà Ngài tuôn đổ trên chúng ta khi Ngài chọn chúng ta làm đại sứ của Đấng Christ.


Chúa muốn bạn có ước mơ cho cuộc đời mình. Và Ngài muốn bạn thực hiện nó bởi ân điển của Ngài khi bạn đặt đức tin nơi Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon