Cầu Nguyện Mang Đến Bình An

Cầu Nguyện Mang Đến Bình An

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. PHI-LÍP 4:6–7

Trong phân đoạn này, sứ đồ Phao-lô không nói: “Hãy cầu nguyện và lo lắng”. Thay vào đó, ông nói “Hãy cầu nguyện và đừng lo lắng.” Tại sao chúng ta nên cầu nguyện và đừng lo lắng? Vì cầu nguyện là một cách hữu hiệu để chúng ta trao mọi lo lắng cho Chúa. Cầu nguyện mở ra cánh cửa để Chúa hành động trong đời sống của chúng ta và của những người khác.

Khi ma quỷ cố khiến chúng ta lo lắng về điều gì đó, chúng ta hãy quay người lại và trao nó cho Chúa. Nếu chúng ta cầu nguyện về một điều gì đó và rồi tiếp tục lo lắng, thì chúng ta đang trộn lẫn điều tích cực và tiêu cực. Cả hai triệt tiêu nhau khiến chúng ta kết thúc ngay tại nơi bắt đầu—ở con số không.

Cầu nguyện là một động lực tích cực; lo lắng là một động lực tiêu cực. Chúa cho tôi thấy lý do khiến nhiều người không có sức mạnh thuộc linh là vì họ hủy bỏ sức mạnh cầu nguyện tích cực khi đầu hàng sức mạnh tiêu cực của sự lo lắng.

Hễ chúng ta còn lo lắng, thì chúng ta đang không tin cậy Chúa. Chỉ bằng cách tin cậy, đặt đức tin và sự tin chắc nơi Chúa, chúng ta mới có thể bước vào sự yên nghỉ của Ngài và vui hưởng sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết.


Bây giờ bạn có thể trao mọi lo lắng mình cho Chúa và bắt đầu tin cậy rằng Ngài chăm sóc bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon