Khi Phúc Lành Xảy Ra Cho Người Đã Làm Tổn Thương Bạn

Khi Phúc Lành Xảy Ra Cho Người Đã Làm Tổn Thương Bạn

Ma-thi-ơ 5:45, “Vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính.”

Bạn đã bao giờ thấy ai đó nhận một phước hạnh từ Chúa và bạn cảm thấy họ không xứng đáng chưa? Bạn đã bao giờ thấy những điều tốt lành xảy ra với người đã làm tổn thương bạn chưa?

Khi người đã làm tổn thương bạn nhận phước hạnh, nó khiến bạn sôi hừng hực…ít ra là nó đã xảy ra với tôi tới khi tôi học tha thứ. Kinh Thánh nói điều tốt và xấu xảy ra cho cả người công chính lẫn người bất chính. Khi ai đó làm tổn thương bạn và họ nhận phước hạnh, thì càng khó tha thứ cho họ hơn, nhưng bạn vẫn được kêu gọi để cầu nguyện cho họ.

Hôm nay, tôi muốn khích lệ bạn chúc phước cho những người làm tổn thương bạn bằng cách cầu nguyện cho họ, dù bạn cảm thấy tổn thương và nóng giận vì họ. Khi bạn cầu nguyện cho người làm tổn thương bạn, thì đó là lựa chọn bạn đưa ra. Và sự tha thứ căn cứ trên quyết định của bạn-không phải cảm giác. Nhưng trong đó có sự chữa lành cho bạn.

Một lối sống tha thứ giúp bạn trở nên Đấng Christ hơn. Khi bạn học tầm quan trọng của sự tha thứ và bắt đầu cầu nguyện xin phước hạnh đến trên những người làm tổn thương bạn, lòng bạn sẽ được chữa lành khỏi sự cay đắng, và sự tăng trưởng cá nhân của bạn sẽ dẫn bạn tới các phước hạnh Chúa đã định cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, dù khó khăn nhưng con biết con cần cầu nguyện và chúc phước cho người đã làm tổn thương con. Con nhận ra rằng sự tha thứ là một lựa chọn, nên con xin Ngài giúp đỡ con khi con chọn tha thứ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon