Là Một Tín Đồ Tin Cậy

Là Một Tín Đồ Tin Cậy

Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng, như [đã xảy ra] lúc nổi loạn [của dân Y-sơ-ra-ên], Là ngày thử Chúa trong đồng vắng HÊ-BƠ-RƠ 3:7– 8

Trong Hê-bơ-rơ chương 3, chúng ta thấy hai tình trạng sai trật của tấm lòng—một tấm lòng cứng cỏi và một tấm lòng vô tín. Trong đồng vắng, sự cứng lòng đã khiến dân Y-sơ-ra-ên nổi loạn. Một người cứng lòng không dễ dàng tin Đức Chúa Trời, đó là một vấn đề lớn bởi vì mọi thứ chúng ta nhận được từ Chúa đều đến từ đức tin. Để nhận lãnh từ Chúa, tất cả những gì chúng ta phải làm là đến với Ngài bằng đức tin đơn sơ như con trẻ và chỉ tin mà thôi.

Chúng ta gọi mình là tín đồ, nhưng sự thật là có rất nhiều “tín đồ không có đức tin”. Trong một thời gian dài, tôi là một trong số đó. Tôi đã bị tổn thương rất nhiều trong thời thơ ấu của mình, tôi có một tấm lòng chai đá và Chúa đã giúp tôi bức phá.

Ngay cả Môi-se cũng có chỗ trong đồng vắng, nơi ông có lòng chậm tin Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải luôn nhạy bén thuộc linh để có thể nhanh chóng tin và bước đi trong đức tin mỗi ngày. Chúng ta có thể chọn cách cẩn thận đi từ đức tin đến đức tin và không bị trộn lẫn trong bất kỳ sự nghi ngờ và vô tín nào. Một tấm lòng tin cậy là điều cần thiết nếu chúng ta muốn sống trong mối tương giao mật thiết với Chúa.


Chúa Giê-su muốn phục hồi linh hồn, gồm cả những cảm xúc của bạn. Hãy để Chúa bước vào trong những lĩnh vực đời sống bạn mà không ai có thể bước vào. Hãy cầu xin Ngài thay đổi bạn thành một người có tấm lòng giống như Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon