Nes labus augļus

Nes labus augļus

“Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem.” (JĀŅA 15:8)

Šodienas pantā Jēzus saka, ka Tēvs top pagodināts, ja nesam augļus. Arī Mateja 12:33 Viņš runā par augļiem, sakot, ka koku pazīst pēc augļiem, ko tas nes, un Mateja 7:15-16 Viņš šo pašu principu attiecina uz cilvēkiem. Šie panti māca, ka mums, ticīgajiem, vajadzētu piedomāt pie tā, kādus augļus tad mēs nesam. Mēs visi vēlamies nest labus augļus, Svētā Gara augļus (sk. Galatiešiem 5:22-23), bet kā to izdarīt?

Mēs zinām, ka Dievs ir visaptveroša uguns, un, ka Jēzus tika sūtīts, lai kristītu mūs ar Svēto Garu un ar uguni. Ja mēs neļausim savā dzīvē degt Svētā Gara ugunij, tad nekad nespēsim nest Svētā Gara augļus.

Labu augļu nešana šķiet kas ļoti aizraujošs, līdz apjaušam, ka, lai nestu augļus, neiztikt bez atzarošanas. Jēzus teica: “Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes [pārstāj nest] augļus, Viņš noņem (nogriež, nolauž), un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu.” (Jāņa 15:2) Gluži kā uguns raksturo Svētā Gara darbu mūsu dzīvēs, arī atzarošana un kopšana norāda uz Viņa darbošanos. Uguns ir vajadzīga, lai šķīstītu un nonāvētu miesu; atzarošana ir vajadzīga izaugsmei. Visam, kas ir novītis vai izvēršas nepareizajā virzienā, ir jātiek nocirstam, lai mēs varētu augt kā “taisnības koki” un nest Dievam bagātīgu ražu (Jesajas 61:3).


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Kad Dievs kaut ko no tavas dzīves nogriež, Viņš izbrīvē vietu kam labākam.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon