Myseľ, vôľa a emócie

Myseľ, vôľa a emócie

„Lebo kde kto poznal myseľ Pánovu (Mesiáša), ktorý by ho učil? No, my máme myseľ (pocity a vôľu) Kristovu.“ (1.KORINŤANOM 2:16)

Keď pozveme Ježiša, aby prišiel do našich sŕdc, Duch Svätý si v nás urobí svoj dom. Z tejto pozície v našom srdci, ktoré je centrom našej bytosti, Duch Svätý začína očistnú prácu v našich dušiach (našej mysli, vôli a emóciách).

Naša myseľ nám hovorí čo si myslíme my, nie to, čo si myslí Boh. Duch Svätý v nás pracuje, aby to zmenil. Musíme sa naučiť ako myslieť v jednote s Bohom, ako byť nádobou, cez ktorú rozmýšľa Boh. Musíme byť očistení od starých myšlienok a nové myšlienky, myšlienky od Boha, sa musia stať súčasťou nášho myslenia.

Naše emócie nám hovoria o tom, ako sa cítime my, nie o tom, ako Boh vníma situácie, ľudí a rozhodnutia, ktoré robíme. Podľa Žalmu 7:9 Boh testuje a skúša naše emócie. On s nami pracuje dovtedy, kým nebudeme pohnutí nielen ľudským duchom, ale aj Jeho duchom.

Naša vôľa nám hovorí, čo chceme my a nie to, čo chce Boh. Vôľa má prednosť pred emóciami a dokonca aj pred myšlienkami. Môžeme to použiť na správnu vec, aj keď sa nám do toho nechce. Máme slobodnú vôľu a Boh nás nebude nútiť niečo robiť. Svojím Duchom nás vedie do toho o čom vie, že bude pre nás dobré, ale konečné rozhodnutie musíme urobiť my. Boh chce, aby sme pravidelne robili rozhodnutia, ktoré sú v súlade s Jeho vôľou, nie s našou vôľou.

Keď sa tieto tri oblasti nášho života – myseľ, vôľa a emócie – dostanú pod vládu Ježiša Krista a vedenie Ducha Svätého, budeme rásť v zrelosti ako kresťania.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Môžeš ovládať svoje emócie namiesto toho, aby si im dovolil, aby oni ovládali teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon