Ân Điển Của Chúa Là Đủ

Ân Điển Của Chúa Là Đủ

Vì tội lỗi không [còn] cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp [là nô lệ], mà thuộc dưới ân điển [với tư cách là đối tượng của ân điển và lòng thương xót của Chúa]. RÔ-MA 6:14

Ân điển của Đức Chúa Trời lớn hơn tội lỗi của chúng ta hoặc bất kỳ vấn đề nào khác mà chúng ta có thể gặp phải. Bạn có thể cảm thấy tội lỗi và bị cám dỗ rút lui khỏi sự hiện diện của Chúa, nhưng Ngài muốn bạn chạy đến với Ngài, chứ không phải chạy trốn khỏi Ngài.
Tất cả chúng ta đều phạm tội và không đạt được sự hoàn hảo của Chúa, nhưng Đức Chúa Trời đã cung cấp giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này của chúng ta qua Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã giải cứu chúng ta khỏi mọi đau khổ của tội lỗi và ban cho chúng ta ân điển mà chúng ta có thể nhận được bằng đức tin đơn sơ.

Tất cả chúng ta đều gặp nhiều thử thách, tranh chiến và cám dỗ trong cuộc sống, nhưng Chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Không có vấn đề nào là quá lớn với Chúa. Bạn có thể gặp phải cả núi nan đề, nhưng Chúa có một núi ân điển lớn hơn. Ngay cả khi chúng ta không xứng đáng với sự giúp đỡ của Chúa, thì sự giúp đỡ vẫn sẵn có cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin với đức tin như con trẻ và cứ tin cậy Ngài!


Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn chúng ta đến nơi Ngài không thể giữ gìn chúng ta. Ân điển của Chúa luôn đủ cho chúng ta—trong mọi hoàn cảnh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon