Chúa Có Thể Giải Cứu

Chúa Có Thể Giải Cứu

1 Sa-mu-ên 17:37, “Đa-vít thưa tiếp: CHÚA đã cứu con thoát khỏi nanh vuốt sư tử và gấu, chính Ngài cũng sẽ cứu con thoát khỏi tên Phi-li-tin này. Vua Sau-lơ bằng lòng: Được rồi, con cứ ra chiến đấu với nó. Cầu xin CHÚA ở với con.”

Trong những lúc khủng hoảng, thật dễ để cảm thấy Chúa không thể giải cứu. Để làm vững đức tin của bạn, hãy xem những ký thuật này của Kinh Thánh lúc Chúa giải cứu con cái của Ngài khỏi các hoạn nạn của họ.

Trong 1 Sa-mu-ên 17:37, Đa-vít biết ông có thể đánh bại Gô-li- át vì Chúa đã cứu ông khỏi gấu và sư tử.

Trong Đa-ni-ên 3, Sha-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô không chịu làm theo sắc lệnh của vua là cúi lạy trước thần tượng của ông ta và tiếp tục thờ phượng Chúa. Kết quả là họ bị quăng vào lò lửa được đốt nóng gấp bảy lần bình thường. Nhưng Chúa đã giải cứu họ hoàn toàn khỏi thử thách này đến nỗi cũng không dính mùi khói! Ngài còn hiện đến với họ trong lửa!

Đa-ni-ên được dùng làm một ví dụ khác về việc Chúa sẵn lòng và có thể giải cứu. Bị quăng vào hang sư tử vì ngợi khen Chúa, Đa- ni-ên biết sự giải cứu lớn lao như thế như không thoát khỏi sự thử thách mà không tổn hại gì, trong khi các kẻ thù của ông bị đánh bại hoàn toàn (xem Đa-ni-ên 6).

Bạn có nhận thấy một khuôn mẫu ở đây không? Khi dân sự Chúa bước ra trong đức tin để làm điều họ biết Chúa muốn họ làm, thì Chúa đáp lời và ban cho họ chiến thắng. Chúa có thể giải cứu con cái Ngài khỏi bất cứ hoàn cảnh nào. Ngày hôm nay, bạn hãy biết rằng quyền năng giải cứu của Ngài là lớn hơn nan đề của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hết lần này tới lần khác, Ngài đã giải cứu con cái của Ngài khỏi nan đề, và con biết Ngài sẽ không thất bại bao giờ. Ngài thừa sức xử lý hoàn cảnh của con, nên con đặt sự tin cậy vào Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon