Bài Kiểm Tra Về Sự Trưởng Thành Thuộc Linh

Bài Kiểm Tra Về Sự Trưởng Thành Thuộc Linh

Vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Ga-la-ti 5:6

Hơn cả mọi điều, Đức Chúa Trời muốn chúng ta có tình yêu thành thật, tinh sạch và nhiệt tâm cho Ngài và người khác. Nếu chúng ta chỉ có thể quản lý một điều trong đời sống chúng ta, thì đó phải là việc yêu thương người khác.

Nhiều người nghĩ rằng đức tin lớn là dấu hiệu số một của sự trưởng thành thuộc linh. Nhưng tôi tin rằng bước đi trong tình yêu thương là bài thử thật về sự trưởng thành thuộc linh, và tôi biết tình yêu thương ban sức mạnh cho đời sống đức tin của chúng ta.

Kinh Thánh dạy rằng đức tin hành động qua tình yêu thương. Ga-la-ti 5:6 nói điều giá trị là tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Tình yêu thương không chỉ là lời chúng ta nói hay lý thuyết, nhưng đó là hành động.

Cố gắng bước đi trong đức tin mà không có tình yêu thương chẳng khác gì đèn mà không có pin. Chúng ta phải luôn sạc “pin yêu thương” của mình, nếu không thì đức tin của chúng ta sẽ vô ích. Tôi tin rằng Cơ Đốc nhân rơi vào các nan đề khi họ không siêng năng đeo đuổi việc bước đi trong tình yêu thương như một phần quan trọng của đức tin và mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời.

Vậy hãy theo đuổi một đời sống yêu thương, và xem đức tin của bạn được củng cố và tăng trưởng. Khi tình yêu của Chúa đi trước thì đầu xuôi đuôi lọt.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết tình yêu của con là vô dụng nếu không có tình yêu thương. Xin giúp đỡ con sống cuộc đời tuôn tràn tình yêu của Ngài. Xin hướng dẫn con khi con nhận tình yêu của Ngài và ban tình yêu của Ngài cho người khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon