BẠN CÓ ĐANG LẮNG NGHE?

Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe! (1 Sa-mu-ên 3:10)

Câu Kinh Thánh hôm nay lấy từ một câu chuyện. Chúa muốn nói Sa-mu-ên điều Ngài lên kế hoạch thực hiện trong một hoàn cảnh nhất định. Ngài phải phán vài lần trước khi Sa-mu-ên biết tiếng mà ông nghe là tiếng Chúa. Khi Sa-mu-ên đã nhận ra Chúa đang phán với ông, ông đã trả lời, “Con đang lắng nghe!”

Việc nghe tiếng Chúa là vô cùng quan trọng để chúng ta vui hưởng các kế hoạch của Ngài cho cuộc đời chúng ta nhưng vấn đề là bạn có lắng nghe Ngài hay không là một quyết định cá nhân. Không ai khác có thể làm việc đó cho bạn; bạn phải tự mình thực hiện. Chúa muốn bạn lắng nghe Ngài. Ngài sẽ không ép buộc bạn chọn ý muốn của Ngài, nhưng Ngài sẽ làm mọi việc Ngài có thể làm để khích lệ bạn nói vâng với Ngài.

Chúa muốn bạn biết điều Ngài muốn bạn thực hiện, cảm nhận của Ngài về bạn và các kế hoạch của Ngài cho cuộc đời bạn. Châm Ngôn 3:7 nói, “Đừng khôn ngoan theo mắt mình.” Nói cách khác, thậm chí bạn đừng suy nghĩ đến việc bạn có thể điều hành cuộc đời của mình và còn làm tốt mà không có sự giúp đỡ và chỉ dẫn của Chúa. Bạn càng có tự tin rằng bạn có thể nghe tiếng của Ngài thì bạn càng nhận sự hướng dẫn và dạy dỗ của Ngài tốt hơn.

Hôm nay hãy quyết định rằng Chúa muốn phán với bạn thì bạn sẽ lắng nghe khi Ngài phán và bạn sẽ toàn tâm toàn ý chú ý đến tiếng phán của Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa có kế hoạch tốt lành cho cuộc đời bạn và Ngài sẽ nói cho bạn biết mọi điều bạn cần biết. Hãy nhớ là phải lắng nghe nhé!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon