Bạn Có Đang Tìm Kiếm Đúng Vấn Đề Không?

Bạn Có Đang Tìm Kiếm Đúng Vấn Đề Không?

Rô-ma 14:17, “Vì Nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh.”

Rô-ma 14:17 định nghĩa Vương Quốc Chúa là đời sống tốt lành, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh.

Chúng ta phải tìm kiếm vương quốc của Ngài, nhưng nhiều người để cuộc đời của họ tìm kiếm đủ thứ khác. Nói về sự công chính, bình an và vui mừng thì họ không có vì họ đang chạy theo những điều khác.

Tôi đã từng nghĩ nếu tôi có đủ mọi thứ thuộc thế gian, thì tôi sẽ không có lo lắng và đời sống tôi sẽ bình an, nhưng dù tôi có bao nhiêu thứ đi nữa, nó không bao giờ thật sự đem đến bình an. Sự bình an thật đến từ việc trở nên một với Đức Chúa Trời.

Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu điều này vì tôi nghĩ phần lớn các Cơ Đốc nhân dành cả đời của họ tìm kiếm những điều không đúng, trong khi của báu thật của chúng ta ở trong Chúa Giê-su. Vậy hôm nay bạn đang tìm kiếm điều gì? Của báu của bạn là gì? Những điều thế gian cuối cùng rồi cũng sẽ để bạn không thỏa mãn, nhưng nếu bạn tìm kiếm Chúa và sự công bình, bình an và vui mừng của Ngài, bạn có thể kinh nghiệm đời sống hoàn toàn thỏa mãn và thỏa nguyện mà Chúa muốn bạn có. Hôm nay hãy đeo đuổi Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hôm nay con quyết định chấm dứt đeo đuổi những điều thuộc thế gian, những thứ sẽ chẳng làm thỏa mãn. Con muốn được trở nên một với Ngài, nên con tìm kiếm sự công chính, bình an và vui mừng của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon