Cầu Nguyện Trong Danh Của Ngài

Cầu Nguyện Trong Danh Của Ngài

Giăng 16:23-24, “Ngày ấy, các con không còn phải hỏi Ta điều gì. Thật vậy, Ta bảo các con: Điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho. Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân danh Ta cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui.”

Khi con út của chúng tôi còn đi học, chúng tôi nhờ người để ở với cậu khi tôi và Dave đi xa. Để những người chăm sóc cho cậu lúc chúng tôi đi vắng có sự chăm sóc y tế cho cậu nếu cần thiết, chúng tôi phải ký một chứng từ pháp lý nói rằng họ có quyền sử dụng tên của chúng tôi thay mặt cho con trai của chúng tôi theo nghĩa đen luôn để thay chúng tôi quyết định.

Đó là điều Chúa Giê-su đã làm cho các môn đồ của Ngài và, cuối cùng, cho tất cả những ai tin Ngài. Ngài nói Đức Chúa Trời sẽ trả lời khi chúng ta sử dụng danh Ngài để cầu nguyện. Đây là thẩm quyền mà bạn và tôi đã được ban cho trong Danh Ngài.

Danh Ngài thế chỗ của Ngài-Danh Ngài đại diện cho Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện trong Danh Ngài, thì cũng giống như Ngài đang cầu nguyện. Đặc ân này dường như quá tuyệt vời, không thể tin! Nhưng chúng ta có thể tin vì chúng ta có Kinh Thánh hỗ trợ. Vậy hãy sử dụng thẩm quyền của Danh Chúa Giê-su và sử dụng quyền năng đó để chiến thắng cái ác và đem các phước hạnh của Chúa vào thế gian này.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con dạn dĩ cầu nguyện với Ngài trong Danh của Chúa Giê-su, biết rằng Ngài đang lắng nghe và sẵn sàng trả lời. Cảm ơn Ngài vì đặc ân tuyệt vời cầu nguyện trong Danh của Con Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon