Cho Đi Phải Trả Giá

Cho Đi Phải Trả Giá

2 Sa-mu-ên 24:24, “Ta không muốn dâng lên CHÚA là Đức Chúa Trời của ta những của lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua.”

T ôi tin trong nền kinh tế của Đức Chúa Trời, không có điều đáng quý nào là rẻ mạt cả. Chúa đã ban Con một của Ngài để giải phóng chúng ta, và dù chúng ta không bao giờ có thể sánh kịp với sự hy sinh đó, nhưng chúng ta phải dâng cho Ngài, một cách hy sinh, điều giá trị với chúng ta. Vua Đa-vít đã nói ông sẽ không dâng cho Chúa điều mà ông không mất tiền mua. Và tôi đã học được rằng sự dâng hiến thật không phải là dâng hiến nếu tôi không thể cảm nhận nó (cảm nhận được giá trị đồ dâng).

Việc cho đi quần áo và đồ đạc gia đình mà tôi không dùng nữa có thể là một cử chỉ tử tế, nhưng nó không sánh với sự ban cho thật. Sự dâng hiến, ban cho thật khi tôi dâng cho ai đó thứ mà tôi muốn giữ lại.

Tôi chắc chắn bạn đã trải qua những thời điểm thử thách này khi Chúa bảo bạn cho đi thứ bạn thích. Nhưng khi bạn cân nhắc việc Ngài đã ban Con một của Ngài cho chúng ta vì Ngài yêu chúng ta, chẳng lẽ điều đó không khiến bạn muốn dâng luôn chính mình nữa sao?

Lẽ thật đơn giản là thế này: Chúng ta phải dâng hiến để hạnh phúc, và sự dâng hiến không phải là sự dâng hiến thật nếu ta không trả giá.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn sự dâng hiến của con có ý nghĩa. Xin hãy nói cho con biết Ngài muốn con dâng cái gì và khi nào để giúp đỡ hoặc để chúc phước cho một người khác. Con muốn bancho người khác như Ngài đã ban tình yêu Ngài cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon