Sống Bởi Suy Nghĩ, Ý Muốn Và Cảm Xúc Của Chúa

Sống Bởi Suy Nghĩ, Ý Muốn Và Cảm Xúc Của Chúa

Rô-ma 6:13, “Đừng hiến chi thể anh chị em làm đồ dùng bất chính cho tội lỗi nữa, nhưng hãy hiến chính mình anh chị em cho Đức Chúa Trời như một người từ chết sống lại, và dâng chi thể anh chị em làm đồ dùng công chính cho Đức Chúa Trời.”

Chúa đã tạo dựng chúng ta có tâm linh, hồn và thân thể. Là các tín hữu, chúng ta cần hiểu tâm hồn chúng ta có tâm trí, ý chí và cảm xúc. Vì nó đầy cái “tôi” và không muốn đầu phục Thánh Linh, nên nó phải được thánh hóa.

Vì chúng ta có ý chí tự do, tâm trí của chúng ta cho ta biết những gì ta nghĩ, nhưng suy nghĩ của chúng ta không nhất thiết là suy nghĩ của Chúa.

Ý chí của chúng ta cho biết cái chúng ta muốn, cả khi nó xung đột với cái Ngài muốn cho chúng ta.

Cảm xúc của chúng ta quyết định cảm giác của chúng ta, nhưng trong Đấng Christ, lòng chúng ta chỉ nên đầu phục Chúa và Lời Ngài mà thôi.

Chúa muốn chúng ta thay thế suy nghĩ, ước ao và cảm giác của chúng ta bằng suy nghĩ, ước ao và cảm giác của Ngài. Chúng ta không thể sống trong chiến thắng trên tội lỗi cho tới khi chúng ta thay thế suy nghĩ.

Hãy bắt đầu bằng cách nói với Chúa rằng bạn muốn Ngài tự do làm việc trong tâm hồn bạn. Trong Rô-ma 6, Phao-lô khuyên chúng ta “trình dâng” chính mình cho Ngài. Hôm nay, bạn hãy quyết định không sử dụng tâm hồn cho bản thân, nhưng trình dâng cho Chúa tất cả cái “tôi” của bạn cho Chúa.

Khi hồn được thánh hóa, nó được huấn luyện để mang theo suy nghĩ, ước ao và cảm giác của Chúa, rồi thì bạn sẽ trở thành một công cụ quyền năng bày tỏ vinh quang của Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, tâm trí, ý chí và cảm xúc của con đôi khi nổi loạn chống lại Lời Ngài, nhưng con không muốn sống như thế nữa. Cha ơi, con dâng hồn con cho Ngài, biết rằng khi con dâng, Ngài có thể thánh hóa con và sử dụng con để hoàn tất ý muốn của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon