Cơ Đốc Nhân Xác Thịt Và Cơ Đốc Nhân Thuộc Linh

Cơ Đốc Nhân Xác Thịt Và Cơ Đốc Nhân Thuộc Linh

1 Cô-rinh-tô 3:3, “Vì anh chị em vẫn còn xác thịt. Anh chị em vẫn còn ganh tị, xung đột, như thế không phải anh chị em vẫn còn xác thịt và sống như người thế gian sao?”

Có hai loại Cơ Đốc nhân, bạn phải chọn mình là nhóm nào. Bạn sẽ là một Cơ Đốc nhân xác thịt hay Cơ Đốc nhân thuộc linh?

Cơ Đốc nhân xác thịt là người làm hài lòng con người, người quan tâm tới điều con người nghĩ hơn là vâng lời Chúa. Họ không trưởng thành, hoạt động từ cảm xúc và làm bất cứ điều gì họ cảm thấy thích nói và làm. Họ thường ở trong sự gây gổ, không thỏa lòng, dễ vấp phạm và thiếu bình an.

Cơ Đốc nhân thuộc linh là người sốt sắng làm theo các ước ao của Thánh Linh. Họ nuôi tâm linh của mình bằng Lời mỗi ngày, để Chúa ở trong mỗi lĩnh vực đời sống họ. Mối quan hệ của họ với Chúa là trọng tâm đời sống của họ mỗi ngày trong tuần, chứ không chỉ trong nhà thờ một tuần một lần.

Nếu bạn chưa làm việc đó, hôm nay tôi khích lệ bạn cam kết trọn thời gian để đi theo Christ. Hãy để Chúa vào mọi công việc bạn làm. Hãy bước đi trong tình yêu thương, với sự liêm khiết, hạ mình và bình an. Hãy hòa hợp với người khác. Hãy bày tỏ bông trái của Thánh Linh và vui hưởng ân huệ của Chúa.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn làm Cơ Đốc nhân xác thịt, luôn bị xác thịt dẫn dắt. Mà con muốn được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Ngài, sống cuộc đời đẹp lòng Chúa. Hôm nay con chọn làm một Cơ Đốc nhân thuộc linh, không làm người xác thịt.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon