Đạp Đổ Các Đồn Lũy

Đạp Đổ Các Đồn Lũy

Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu [vũ khí bằng thịt và huyết], bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. 2 CÔ-RINH-TÔ 10:4

Thông qua chiến lược cẩn thận và sự lừa dối xảo quyệt, Sa-tan cố thiết lập “đồn lũy” trong tâm trí chúng ta. Đồn lũy là một khu vực mà chúng ta bị trói buộc (cầm tù) do một lối suy nghĩ nhất định. Đồn lũy là những lời nói dối được tin tưởng.

Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng chúng ta có vũ khí thuộc linh cần thiết để thắng các đồn lũy của Sa-tan. Dùng vũ khí của mình, chúng ta bác bỏ những lời dối trá, tranh luận, giả thuyết, lý luận và mọi thứ khác của kẻ thù cố gắng chống lại lẽ thật Lời Chúa. Chúng ta phải cầm tù những suy nghĩ đó và từ chối buông thả theo sự ham mê của xác thịt và suy ngẫm về mọi ý nghĩ nảy ra trong đầu mình (2 Cô-rinh-tô 10:5).

Vũ khí chính mà chúng ta sử dụng để chiến đấu là Lời Chúa được sử dụng theo nhiều cách khác nhau—rao giảng, dạy dỗ, ca hát, xưng tội, suy gẫm, viết ra và đọc. Sự hiểu biết Lời Chúa sẽ đổi mới tâm trí chúng ta và dạy chúng ta có lối suy nghĩ hoàn toàn mới. Nó sẽ phá đổ những đồn lũy cũ đã giam cầm chúng ta!


Không ai có thể sống một đời sống đắc thắng thật nếu không chân thành học Lời Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon