Một tấm lòng vâng phục

Một tấm lòng vâng phục

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, trước kia anh chị em là nô lệ cho tội lỗi nhưng anh chị em đã thành tâm vâng phục mẫu mực giáo huấn đã ký thác cho anh chị em. Rôma 6:17

Phao-lô viết rằng các tín đồ ở Rô-ma hết lòng vâng lời. Điều này rất quan trọng vì có thể có sự vâng lời nửa vời—là sự vâng lời một cách miễn cưỡng trong hành vi, nhưng không phải là sự vâng lời một cách vui vẻ hết lòng.

Tuân theo những gì Đức Chúa Trời phán không chỉ là vấn đề diễn kịch, mà là vấn đề có thái độ đúng đắn. Khi bạn thực sự muốn làm hài lòng Chúa, thì bạn nóng lòng muốn tuân theo sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Ngài cho cuộc sống của mình.

Tôi muốn khuyến khích bạn tiến lên cao hơn trong sự vâng lời của bạn. Hãy nhanh chóng vâng lời, triệt để và hân hoan trong sự vâng lời của bạn. Đừng trở thành loại người mà Đức Chúa Trời phải xử lý hàng tuần chỉ để khiến bạn làm một việc nhỏ đơn giản nhất. Vui vẻ làm những gì Chúa yêu cầu bạn.

Sự vâng lời không chỉ là một nghĩa vụ thuộc linh—đó là một cơ hội thuộc linh! Sự vâng lời của bạn đối với Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ được ban thưởng. Sự vâng lời gieo hạt giống cần thiết để mang lại một phước lành khác cho cuộc sống của bạn. Bạn không bao giờ có thể vượt qua Chúa; Ngài sẽ luôn ban thưởng cho hạt giống vâng lời của bạn.


Một tấm lòng vâng lời dẫn đến phước hạnh của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon