Đối Diện Với Cái Giá Của Sự Tự Kỷ Luật

Rô-ma 12:12, “Hãy vui mừng trong niềm hy vọng; kiên trì trong cơn hoạn nạn, kiên tâm cầu nguyện.”

Là những Cơ Đốc nhân, nhiều người trong chúng ta có ý nghĩ rằng mọi sự trong đời sống chúng ta phải toàn hảo, đơn giản vì chúng ta là các Cơ Đốc nhân. Nhưng Chúa Giê-su đã cảnh báo rõ

…Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi. (Giăng 16:33). Chúa Giê-su nói chúng ta phải xử lý các nan đế thuộc thế gian. Những điều này là một phần của cuộc sống mà tất cả chúng ta phải đối diện khi ta bỏ các tham vọng ích kỷ để đi theo Ngài.

Sứ Đồ Phao-lô viết: Nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi, e rằng sau khi giảng dạy người khác, chính tôi lại bị loại chăng. (1 Cô-rinh-tô 9:27).

Ở đây, Phao-lô đang nói về sự tự kỷ luật. Tự kỷ luật có nghĩa là bỏ các tham dục tội lỗi và làm điều đúng nhờ vào ân sủng của Chúa, dù giá trả bao nhiêu đi nữa.

Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc chết đi cái tôi sẽ đem đến sự chịu khổ cần thiết, nhưng hãy nhớ-dù đối diện sự chịu khổ, ta có hy vọng vì Đấng Christ đã chiến thắng thế gian rồi! Và như sứ đồ Phao-lô đã nói chúng ta có thể vui mừng, mừng rỡ trong hy vọng; vững vàng và kiên nhẫn trong sự chịu khổ và hoạn nạn; và liên tục trong sự cầu nguyện.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con quyết định trước để làm đẹp lòng Ngài, dù xác thịt của con có muốn hay không. Dù nếu con cần phải chịu khổ để thực hiện ý muốn của Ngài, con biết là có hy vọng, vì Thánh Linh Ngài ở trong con và Ngài đã chiến thắng thế gian.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon