ĐỨC TIN CỦA BẠN CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG?

Vì trong Chúa Jêsus Christ, được cắt bì hay không được cắt bì chẳng có giá trị gì, nhưng điều có giá trị là đức tin được tỏ ra qua hành động yêu thương. (Galati 5:6)

Nhiều người nghĩ đức tin lớn là dấu hiệu số một về sự trưởng thành thuộc linh, nhưng tôi tin bài thử đúng nhất về sự trưởng thành thuộc linh là bước đi trong tình yêu thương. Đời sống yêu thương của chúng ta tiếp sinh lực cho đức tin của chúng ta. Chúng ta không thể có mối quan hệ tốt với Chúa mà không có đức tin nơi Chúa. Tình yêu thương bày tỏ, ban sức mạnh và bày tỏ đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Chúa và có đức tin trong Ngài thì chúng ta cũng sẽ yêu thương con người.

Câu Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta rằng đức tin làm việc qua tình yêu thương và tình yêu thương thì không phải tại việc nói hay lý thuyết; nó là hành động. Đúng vậy, Kinh Thánh nói rằng chúng ta không thể bước đi trong tình yêu thương nếu chúng ta thấy một anh em có nhu cầu, chúng ta có khả năng để đáp ứng nhu cầu của anh ta nhưng không giúp đỡ anh ta (xem 1 Giăng 3:17).

Chúa Jêsus cũng đã nói rằng tất cả luật pháp và tiên tri được tóm gọn trong tình yêu thương, Ngài tuyên bố, “Ngài nói với ông, “‘Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, và hết trí tuệ yêu kính Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’ Ðây là điều răn lớn nhất và trước hết. Còn điều răn thứ hai cũng vậy, ‘Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.’ Toàn bộ Luật Pháp và Các Tiên Tri đặt nền tảng trên hai điều răn ấy.” (Ma-thi-ơ 22:37-40). Chúa Jêsus giải đáp những lời này cho những người hỏi Ngài rằng điều răn nào là quan trọng nhất. Cơ bản họ đã nói với Ngài: “Chúa Jêsus, chỉ cần chốt lại vấn đề cho chúng tôi là được.” Ngài đáp, “Được, các ngươi muốn chốt lại ư? Các ngươi muốn làm theo toàn bộ luật pháp và toàn bộ các tiên tri sao? Vậy thì hãy yêu mến Ta và yêu thương tha nhân.” Có đơn giản không. Chúa Jêsus cho người ta biết rằng việc bước đi trong tình yêu thương là chìa khóa để sống một cuộc đời đẹp lòng Ngài. Việc cố bước đi trong đức tin mà không có tình yêu thương giống như có đèn mà không có pin. Chúng ta phải chắc chắn rằng lúc nào chúng ta cũng sạc pin yêu thương của mình. Còn không thì đức tin sẽ không làm việc!

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa là tình yêu thương và chúng ta càng biết Ngài thì chúng ta càng yêu thương người khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon