Mặc Lấy Tặng Phẩm Công Chính Của Chúa

Mặc Lấy Tặng Phẩm Công Chính Của Chúa

2 Cô-rinh-tô 5:21, “Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.”

Dây là hai câu hỏi rất quan trọng bạn cần tự hỏi bản thân:

Mình có biết mình là ai trong Đấng Christ không?

Mình có đang bước đi trong sự công chính không?

Quá nhiều người không thể trả lời đúng những câu hỏi này, và việc đó ngăn họ sống trong sự tự do và bình an mà Chúa đã định cho họ sống.

Lúc chúng ta tiếp nhận Giê-su Christ làm Đấng Cứu Thế, Kinh Thánh nói Chúa cất tội lỗi chúng ta đi và ban cho chúng ta sự công chính của Ngài. Đó là một tặng phẩm, và chúng ta không cần phải kiếm chác nó. Nhưng chúng ta cần mặc nó vào. Mỗi lần ta mặc vào là chúng ta nhận sự bình an của Ngài.

Khi bạn biết bạn là ai trong Christ, bạn có sự bình an và tin quyết rằng Chúa sẽ luôn ban cho bạn những gì bạn cần để làm những gì bạn cần làm. Khi bạn biết Ngài yêu bạn và đã chết cho bạn, bạn có thể thức dậy mỗi ngày và hết sức mà yêu mến Ngài.

Và khi bạn biết bạn là ai trong Christ, bạn có thể mặc vào và bước đi trong sự công chính mà Ngài đã mua cho bạn. Khi bạn kinh nghiệm tình yêu của Ngài cho bạn, phải ứng tự nhiên của bạn sẽ là sống cho Ngài với tất cả những gì bạn có.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn liên tục nhận thức con là ai trong Ngài. Xin giúp con nhớ tất cả những gì Ngài đã làm cho con để con có thể mặc vào sự công chính của Ngài mỗi ngày.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon