Quyền Năng Lớn Lao Trong Danh Giê-su

Quyền Năng Lớn Lao Trong Danh Giê-su

Phi-líp 2:9-11, “Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu; Để khi nghe đến danh của Đức Giê-su, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.”

Nhiều người-gồm các Cơ Đốc nhân-không biết về quyền năng lớn lao trong Danh Giê-su.

Bạn đã bao giờ nghĩ về tầm quan trọng của một cái tên chưa? Tên người đại diện cho nhân cách của người đó, phân biệt họ với mọi người khác. Khi chúng ta gọi tên ai đó, chúng ta đang tuyên bố điều gì đó về người đó.

Cũng vậy, khi chúng ta nói Danh Giê-su, chúng ta không chỉ nói về một cái danh. Chúng ta đang công bố một danh mà có quyền năng-không phải sức mạnh của con người, nhưng tất cả quyền năng và thẩm quyền của Chúa (xem Cô-lô-se 2:9-10).

Khi chúng ta nói danh đó, chúng ta đang mô tả Thân Vị. Giê-su có nghĩa là Đấng Cứu Thế, và chúng ta gọi Ngài theo những gì Ngài làm cho chúng ta-cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi thất bại và hoàn cảnh không ở trong ý muốn của Ngài (xem Ma-thi-ơ 1:21).

Nhiều người muốn kinh nghiệm quyền năng thuộc linh, nhưng họ không hiểu rằng để khai phóng quyền năng đó, họ phải nói ra Danh Giê-su trong đức tin. Danh kỳ diệu ấy đã được ban cho những người tin. Là con của Chúa, hôm nay bạn hãy nói ra Danh của Ngài trong đức tin.


Cầu nguyện để bắt đầu

Lạy Cha là Đức Chúa Trời, con công bố Danh Giê-su trong đức tin trên mỗi hoàn cảnh trong đời sống con. Cảm ơn Ngài vì quyền năng cứu rỗi của Con Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon