Mạnh mẽ đến trước đức chúa trời

Mạnh mẽ đến trước đức chúa trời

Vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời. Hêbơrơ 4: 15-16

Chúa Giêsu hiểu sự yếu đuối của con người chúng ta vì Ngài đã bị cám dỗ về mọi mặt như chúng ta, nhưng không phạm tội. Vì vậy, vì Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, cầu thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha, nên chúng ta có thể dạn dĩ đến trước ngôi Đức Chúa Trời để nhận ân điển.

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sai lầm, yếu đuối và thất bại của con người. Sự cứu rỗi và sự tha thứ liên tục các tội lỗi của chúng ta là những món quà được Thượng Đế ban cho chúng ta vì chúng ta chấp nhận Con Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Trong Ngài, bạn có thể tìm thấy sự tha thứ cho mọi điều sai trái mà bạn từng làm.

Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời không có nghĩa là Ngài không xử lý tội lỗi trong đời sống chúng ta. Tội lỗi sinh ra trói buộc và đau khổ. Đó là lý do tại sao Chúa kêu gọi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình. Mặc dù Đức Chúa Trời không bao giờ lên án chúng ta, nhưng Ngài cáo trách chúng ta về tội lỗi. Ngài mang đến niềm tin chắc để chúng ta ăn năn, thay đổi hành vi của mình và tìm thấy sự tự do trong Đấng Christ.

Nhờ Chúa Giê-su mà chúng ta có thể nhận được sự tha thứ, gạt bỏ những hành vi tội lỗi và dạn dĩ đến trước ngôi ân điển của Đức Chúa Trời. Tất cả những hành động này là những thành phần thiết yếu để sống trong mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.


Ngay cả ở mức tốt nhất của chúng tôi, chúng tôi vẫn phạm sai lầm. Sống dưới sự lên án sẽ không giúp chúng ta sống một đời sống thánh thiện hơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon