Nhận được sự khích lệ của bạn

Nhận được sự khích lệ của bạn

Vì thế, một số môn đệ của Ngài hỏi nhau: “Ngài bảo chúng ta ‘chẳng bao lâu các con sẽ không thấy Ta’ rồi ‘ít lâu sau các con lại sẽ thấy Ta’, và lại ‘vì Ta sắp về cùng Cha’, là nghĩa gì? Giăng 16:7

Đôi khi bạn có thấy mình ước mình có nhiều sự khích lệ hơn, có thể từ gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp không? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy lúc này hay lúc khác. Khi bạn cảm thấy cần sự khích lệ và dường như bạn không nhận được điều đó từ người khác, bạn có thể tự khích lệ mình trong Chúa (1 Sa-mu-ên 30:6), và bạn cũng có thể nhận được sự khích lệ từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Bạn có biết rằng Đức Thánh Linh được gọi là “Đấng An Ủi” không? Từ Hy Lạp cho “Thánh Linh” là parakletos và bao gồm sự an ủi, gây dựng và khuyến khích như một phần định nghĩa của nó.

Chúa Giê Su đã gửi một Đấng Giúp Đỡ, một Đấng Thêm Sức, một Đấng Chỉnh Sửa và một Đấng Khích Lệ khi Ngài phái Đức Thánh Linh—và Ngài phái Ngài đến để có mối quan hệ mật thiết với chúng ta. Anh ấy sống bên trong những người tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Nếu bạn cần được khích lệ, trước hết hãy tìm đến Chúa. Anh ấy sẽ không bao giờ nói với bạn rằng bạn sẽ không làm được. Anh ấy sẽ không bao giờ nói với bạn rằng trường hợp của bạn là vô vọng. Thay vào đó, Ngài sẽ khuyến khích bạn rằng mọi sự đều có thể trong Ngài. Ngài sẽ nhắc nhở bạn rằng Ngài yêu bạn, Ngài ở bên bạn và ban cho bạn sức mạnh cần thiết để bạn làm tất cả những gì Ngài đã kêu gọi bạn làm.


Hãy mở lòng ra để nhận được sự an ủi, trấn an và khích lệ từ Đức Thánh Linh ngay hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon