MỘT KẾ HOẠCH LỚN HƠN

MỘT KẾ HOẠCH LỚN HƠN

Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: “Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả.” MATHIƠ 19:26

Điều quan trọng là cầu xin Chúa ban cho bạn những giấc mơ và tầm nhìn cho cuộc sống của bạn. Chúng ta teo tóp không có gì để vươn tới. Chúa đã tạo ra chúng ta để có mục tiêu. Ê-phê-sô 3:20 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời “có thể làm dư dật hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” Đây là lý do tại sao, vì là Cơ đốc nhân, chúng ta có thể nghĩ những điều lớn lao, có những mục tiêu lớn và hy vọng vào những điều lớn lao.

Nhiều lần chúng ta nhìn vào một nhiệm vụ và nghĩ rằng không có cách nào chúng ta có thể làm những gì cần phải làm. Điều này xảy ra khi chúng ta đang nhìn vào chính mình thay vì nhìn vào Chúa, Đấng có thể làm mọi việc.

Khi Chúa kêu gọi Giô-suê thay thế Môi-se và dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, Ngài phán với ông: “Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở với Môi-se thế nào; Ta sẽ không lìa ngươi hay bỏ ngươi” (Giô-suê 1:5).

Nếu Đức Chúa Trời hứa ở cùng chúng ta—và Ngài làm thế—thì đó thực sự là tất cả những gì chúng ta cần. Sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta (2 Cô-rinh-tô 12:9). Dù bạn có những điểm yếu nào đi chăng nữa, thì sức mạnh của Chúa luôn sẵn sàng để làm những điều lớn lao hơn bạn từng nghĩ trong cuộc sống của bạn.


Đức Chúa Trời được vinh hiển khi bạn tin cậy Ngài để làm những việc lớn mà dường như thực sự không thể làm được.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon