Một Ngày Mới

Một Ngày Mới

Vậy, nếu ai ở trong [ghép vào] Đấng Christ (Đấng Cứu Thế), thì nấy là người dựng nên mới (một tạo vật hoàn toàn mới); những sự cũ [tình trạng đạo đức và thuộc linh trước đây] đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới! 2 CÔ-RINH-TÔ 5:17

Là “một tạo vật mới”, bạn không nên để những điều cũ tiếp tục ảnh hưởng trên đời sống mới của bạn trong Đấng Christ. Bạn là một tạo vật mới với sự sống mới trong Đấng Christ. Bạn có thể đổi mới tâm trí mình theo Lời Chúa. Những điều tốt lành sẽ xảy đến với bạn!

Hãy bắt đầu suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Điều này không có nghĩa là bạn có thể đạt bất cứ điều gì bạn muốn bằng cách suy nghĩ về nó. Chúa có kế hoạch hoàn hảo cho mỗi chúng ta, và chúng ta không thể kiểm soát Ngài bằng những suy nghĩ hay lời nói của mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nghĩ và nói phù hợp với ý muốn và kế hoạch của Chúa cho chúng ta.

Nếu bạn không biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn vào thời điểm này là gì, thì bạn có thể bắt đầu bằng cách suy nghĩ, Chà, tôi không biết kế hoạch của Đức Chúa Trời, nhưng tôi biết Ngài yêu thương tôi. Bất cứ điều gì Ngài làm đều tốt lành, và tôi sẽ được phước.

Đức Chúa Trời đã bắt đầu làm việc lành trong bạn thì Ngài sẽ hoàn thành nó (Phi-líp 1:6). Vì vậy, ngay cả khi bạn cảm thấy nản lòng vì không thấy tiến bộ nhanh chóng, thì hãy luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời đang hành động bên trong bạn và Ngài sẽ không lìa không bỏ bạn.


Chúa Giê-xu sẽ giải phóng bạn tự do để tận hưởng những điều tốt lành trong cuộc sống. Hãy tin cậy Chúa đổi mới tâm trí bạn bởi Lời Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon