NGÀI SẼ THAY ĐỔI BẠN

Bấy giờ Thần của CHÚA sẽ ngự trên anh, anh sẽ nói tiên tri với họ, và anh sẽ trở thành một người khác. (1 Sa-mu-ên 10:6)

Có thể nghe tiếng Chúa là một kết quả quan trọng từ việc biết Ngài và được đổ đầy Thánh Linh của Ngài, nhưng nó không phải là bằng cớ duy nhất về một đời sống đầy dẫy Thánh Linh. Một bằng khác, đơn sơ nhưng quyền năng, về quyền năng của Thánh Linh trong một người là một đời sống được thay đổi.

Lúc Chúa Jêsus chịu thử thách, Phi-e-rơ đã chối Ngài ba lần vì ông sợ người Do Thái (xem Lu-ca 22:56-62); nhưng sau khi đầy dẫy Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần, ông không còn sợ hãi, nhưng đã đứng lên giảng luận một sứ điệp rất dạn dĩ. Kết quả sự giảng luận của Phi-e-rơ là ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Vương Quốc của Chúa vào ngày hôm đó (xem Công Vụ 2:14-41). Sự đầy trọn của Thánh Linh đã thay đổi Phi-e-rơ; nó biến ông thành một người khác-một người rất can đảm, chẳng sợ hãi.

Phi-e-rơ không phải là người duy nhất can đảm đứng lên ngày hôm đó. Cả mười một môn đồ còn lại đều làm điều tương tự. Họ đã lẩn trốn đằng sau những cánh cửa đóng vì sợ người Do Thái khi Chúa Jêsus đến với họ sau khi Ngài sống lại (xem Giăng 20:19-22). Thình lình, sau khi đầy dẫy Thánh Linh, tất cả họ đều trở nên can đảm, không biết sợ.

Quyền năng của Thánh Linh đã thay đổi vô số người qua nhiều năm. Nó đã thay đổi Sau-lơ, như được ghi lại trong câu của ngày hôm nay. Nó đã thay đổi Phi-e-rơ và các môn đồ khác. Nó đã thay đổi tôi và nó tiếp tục thay đổi những người sốt sắng tìm kiếm Chúa khắp thế giới. Bạn cần được thay đổi? Hãy xin Thánh Linh đổ đầy bạn hôm nay.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Bạn cần quyền năng của Thánh Linh để thay đổi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon