Sự Cáo Trách Là Cần Thiết

Hê-bơ-rơ 12:6, “Vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu, và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt.”

Tôi không bao giờ muốn ra khỏi mối quan hệ với Chúa. Để sống qua mỗi ngày tôi phải có Ngài.

Đó là lý do tôi rất biết ơn vì sự cáo trách của Thánh Linh. Ngài cho tôi biết nếu tôi đang làm điều gì đó làm buồn Chúa hay can thiệp vào thông công của tôi với Ngài. Ngài cáo trách và thuyết phục tôi điều nào là đúng.

Chúa yêu chúng ta hơn chúng ta yêu con cái mình, và trong tình yêu của Ngài, Chúa kỷ luật chúng ta. Ngài cho ta biết khi ta đi sai đường. Nếu cần thiết, Ngài có thể nói với ta mười lăm cách khác nhau để chúng ta chú ý.

Sứ điệp tình yêu thương cáo trách của Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài muốn chúng ta lắng nghe Ngài vì Ngài yêu chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nằng nặc theo các đường lối mình Ngài sẽ giữ các đặc ân và phước hạnh khỏi chúng ta vì Ngài muốn chúng ta tăng trưởng để chúng ta có điều tốt nhất cho chúng ta.

Hãy nhớ, nếu bạn đầu phục sự cáo trách, nó sẽ nâng bạn lên, kéo bạn ra khỏi tội lỗi và dẫn bạn trở lại tấm lòng của Chúa.

Hãy để sự cáo trách nâng bạn lên một cấp độ mới trong Chúa. Đừng kháng cự, hãy nhận lãnh nó!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết Ngài yêu con và muốn điều tốt nhất cho con. Cảm ơn Ngài vì sửa trị con và kỷ luật con khi con phạm tội hay phạm lỗi lầm. Con muốn gần Ngài càng nhiều càng tốt, nên xin Chúa giúp con không để bất cứ thứ gì cản trở giữa con và Ngài. Con yêu Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon