Tìm Kiếm Quyền Năng Để Chiến Thắng Cám Dỗ Hiện Tại

Tìm Kiếm Quyền Năng Để Chiến Thắng Cám Dỗ Hiện Tại

Lu-ca 17:1, “Đức Giê-su dạy các môn đệ: “Việc gây vấp phạm không thể nào
không có…”

Cự cám dỗ, hay nhượng bộ sự cám dỗ, đã là một nan đề nghiêm
trọng kể từ lúc ban đầu và vẫn là một phần rất thực hữu của đời
sống chúng ta ngày nay. Dù muốn hay không, chúng ta đều phải xử
lý nó. Trong Lu-ca 17:1, Chúa Giê-su đã nói, sự cám dỗ không thể
nào không có.

Nhưng tại sao chúng ta phải xử lý sự cám dỗ? Vì nó củng cố đức
tin của chúng ta-hay các cơ bắp thuộc linh của chúng ta. Nếu chúng
ta không phải chống lại sự cám dỗ, chúng ta sẽ không bao giờ biết
sức mạnh thuộc linh của bản thân. Để phát triển sức mạnh thuộc
linh, chúng ta phải vượt qua đủ mọi loại thử thách cám dỗ, lớn có,
nhỏ có.

Trong Lu-ca 4, ta thấy satan đã cám dỗ Chúa Giê-su, hy vọng
tìm thấy một yếu điểm để xâm lấn. Nhưng Chúa Giê-su mạnh mẽ và
đánh bại kẻ thù. Tôi khích lệ bạn làm điều Chúa Giê-su đã làm khi
Ngài bị cám dỗ. Ngài đến thẳng với Lời của Chúa. Đức Chúa Trời biết
trước là Chúa Giê-su sẽ vượt qua thử thách, và tôi tin Ngài cũng tự
tin ở chúng ta, biết rằng nếu chúng ta làm theo tấm gương của Chúa
Giê-su, chúng ta sẽ chiến thắng cám dỗ và vượt qua nhiều thử thách
của chúng ta nữa.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài giúp đỡ con chống cự và chiến thắng những sự cám dỗ của
kẻ thù. Khi sự cám dỗ đến, con sẽ đến thẳng Lời Ngài và sử dụng lẽ thật của Ngài
để chiến thắng nó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon