Tình Yêu Của Chúa Trông Như Thế Nào?

Tình Yêu Của Chúa Trông Như Thế Nào?

Ê-phê-sô 1:5, “Vì yêu thương và theo mục đích tốt đẹp của ý định Ngài, Đức Chúa Trời đã tiền định cho chúng ta làm con nuôi của Ngài nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su.”

Chúng ta bất toàn nhưng tại sao Chúa yêu chúng ta? Vì Ngài muốn – việc ấy đẹp lòng Ngài. Ngài yêu chúng ta, tình yêu đó ở trong chính bản tánh của Ngài, dù các hành động của chúng ta có tội lỗi thế nào đi nữa.

Chúa lấy điều thiện mà thắng điều ác (xem Rô-ma 12:21). Ngài làm điều đó bằng cách tuôn đổ ân sủng vô lượng vô biên của Ngài trên chúng ta để khi chúng ta phạm tội, ân sủng của Ngài lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Chúa Ngài không thể không yêu chúng ta thể nào thì cũng vậy chúng ta cũng không thể làm bất cứ điều gì để khiến Ngài không yêu chúng ta.

Chúa yêu vì đó là bản tánh của Ngài. Ngài là tình yêu thương (xem 1 Giăng 4:8). Không phải lúc nào Chúa cũng thích mọi thứ chúng ta làm, nhưng Ngài yêu chúng ta. Tình yêu của Chúa là quyền năng tha thứ các tội lỗi chúng ta, chữa lành các tổn thương thuộc tình cảm của chúng ta và rịt lành tấm lòng tan vỡ của chúng ta (xem Thi Thiên 147:3).

Tình yêu của Chúa là vô điều kiện; nó căn cứ trên Ngài, không phải nơi chúng ta! Khi bạn nhận ra rằng Chúa yêu bạn dù bạn đã làm hoặc không làm gì đi nữa, bạn có thể kinh nghiệm sự đột phát kì diệu. Bạn hãy chấm dứt cậy công đức để đoạt lấy tình yêu của Ngài, mà đơn giản hãy nhận lãnh nó và vui hưởng nó.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, tình yêu của Ngài thật kì diệu. Sự tập trung vào tình yêu của Ngài nhắc con rằng tình yêu ấy căn cứ vào sự tốt lành của Ngài, không phải các hành động của con. Xin giúp con nhận tình yêu của Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon